Zonat e lira ekonomike

Zonat e zhvillimit teknologjiko-industrial (TIDZ) janë qendra në të cilat janë përqendruar aktivitete shumë prodhuese të prodhimit dhe zhvillohen teknologji të reja. Maqedonia e Veriut ofron stimuj shtesë për zhvillim në TIDZ, përveç atyre që zakonisht lidhen me zonat e lira ekonomike. 

Investitorët në TIDZ kanë të drejtën e përjashtimit nga tatimi mbi të ardhurat personale për 10 vitet e para. Investitorët përjashtohen nga pagesa e taksës së vlerës së shtuar dhe detyrimeve doganore për mallrat, lëndët e para, pajisjet dhe makineritë. Përveç kësaj, deri në 500,000 € mund të jepen si një nxitje për kostot e ndërtimit në varësi të vlerës së investimit dhe numrit të të punësuarve. Toka në TIDZ në vendin tonë është në dispozicion pas një qiraje afatgjatë për një periudhë deri në 99 vjet.

Përfitimet e tjera përfshijnë një infrastrukturë të plotë që siguron lidhje falas me gazin natyror, ujin, energjinë elektrike dhe hyrjen në rrjetin kryesor rrugor ndërkombëtar. Investitorët përjashtohen gjithashtu nga pagesa e një tarife ndërtimi.

Qeveria i kushton vëmendje të veçantë veprimtarive të prodhimit, aktiviteteve në fushën e IT (zhvillimi i softuerit, montimi i pajisjeve, regjistrimi dixhital, çipeve kompjuterike, etj.), aktiviteti i kërkimit shkencor dhe teknologjive të reja me standarde të larta mjedisore, për të cilat përfitime shtesë ofrohen në TIDZ.

Investitorët në TIDZ që veprojnë në këto zona lirohen nga detyrimi për të siguruar një garanci si peng për të gjitha detyrimet doganore të vonuara.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print