Zonat e lira ekonomike

Zonat e zhvillimit teknologjiko-industriale (TIDZ)
janë qendra në të cilat janë përqendruar aktivitete shumë prodhuese  dhe zhvill
ohen teknologji të reja. Maqedonia e Veriut ofron stimuj shtesë për zhvillim në TIDZ,
përveç atyre që zakonisht lidhen me zonat e lira ekonomike.
 

Investitorët në TIDZ kanë të drejtën e përjashtimit
nga tatimi mbi të ardhurat personale për 10 vitet e para. Investitorët
përjashtohen nga pagesa e taksës së vlerës së shtuar dhe detyrimeve doganore
për mallrat, lëndët e para, pajisjet dhe makineritë. Përveç kësaj, deri në
500,000 € mund të jepen si një nxitje për kostot e ndërtimit në varësi të
vlerës së investimit dhe numrit të të punësuarve. Toka në TIDZ në vend
in tonë është në dispozicion pas një qiraje afatgjatë për
një periudhë deri në 99 vjet.

Përfitimet e tjera përfshijnë një infrastrukturë
të plotë që siguron lidhje falas me gazin natyror, ujin, energjinë elektrike
dhe hyrjen në rrjetin kryesor rrugor ndërkombëtar. Investitorët përjashtohen
gjithashtu nga pagesa e një tarife ndërtimi.

Qeveria i kushton vëmendje të veçantë veprimtarive
të prodhimit, aktiviteteve në fushën e IT (zhvillimi i softuerit, montimi i
pajisjeve, regjistrimi dixhital, ç
ipeve kompjuterike,
etj.),
aktiviteti i kërkimit shkencor dhe teknologjive të
reja me standarde të larta mjedisore, për të cilat përfitime shtesë ofrohen në
TIDZ.

Investitorët në TIDZ që veprojnë në këto zona
lirohen nga detyrimi për të siguruar një garanci si peng për të gjitha
detyrimet doganore të vonuara.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print