Informata të karakterit publik

Detaje për info

Kërkesat e juaja mund t’ia dërgoni një personi zyrtar për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në postën elektronike në vijim:

publicinformation@invest.gov.mk

1. Maja Mishkovska

e-mail: maja.mishkovska@invest.gov.mk

tel: +389 2 3169 112

2. Fatime Koka

e-mail: fatime.koka@invest.gov.mk

tel: + 389 2 3169 156

Rr. Nikola Vapcarov 7, 1000 Skopje

Lista - akses falas të informacionit publik

Formularët për aplikim

Kërkesa për qasje në informacione me karakter publik
Dokumentet në fushën e aksesit të lirë në informacionin publik
Rregullorja për raportimin e brendshëm mbrojtës

Në bazë të nenit 2 paragrafi (1) dhe nenit 3 të Rregullores për raportimin mbrojtës në institucionet e sektorit publik për personin e autorizuar për pranimin e aplikacioneve të paraqitura për raportim të brendshëm të mbrojtur në ASIPIRSM:

Suzana Vasilevska  

email: suzana.vasilevska@invest.gov.mk 

tel:+ 389 2 3169 116

Офицери за заштита на лични податоци:

Овластени лица – Офицери за заштита на лични податоци:

1. Ридван Јаја – Раководител на одделение за внатрешна ревизија

е-маил: ridvan.jaja@invest.gov.mk

тел: + 389 2 3169 115

2. Јасмина Ангеловска – Советник – внатрешен ревизор

е-маил: jasmina.angelovska@invest.gov.mk

тел: + 389 2 3169 115