Informata të karakterit publik

Detaje për info

Kërkesat mund t'i dërgohen personit zyrtar për ndërmjetësim në ushtrimin e realizimit të së drejtës për qasje të lirë në informacione të natyrës publike në emailin e mëposhtëm:
Lista e informacioneve të karakterit publik

Në bazë të nenit 9 të Ligjit për qasje të lirë në informata publike (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 dhe 64 /2018 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 98/2019), Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut publikon listën e mëposhtme të informatave publike:

 1. Kompetencat e Agjencisë për Investime të Huaja dhe promovimin e Eksportit 
 2. Kontakti bazë dhe të dhënat për mbajtësin e informacionit publik:
 • Emri i Institucionit : Agjencia për Investime të Huaja dhe Promovim të Eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • adresa: Nikola Vapcarov nr. 7, 1000, Shkup
 • tel kontakti: + 389 2 3100 111
 • email: info@invest.gov.mk
 • web: www.invest.gov.mk

3. Personi përgjegjës i institucionit Zulfi Adili

 

4. Zyrtarët për ndërmjetësimin e informacioneve të karakteri publik:

 • Slavica Nicoska Donev

          e-mail: slavica.nicoska@invest.gov.mk

          tel: +389 2 3169 105

 • Fatime Koka

          e-mail: fatime.koka@invest.gov.mk

          tel: + 389 2 3169 112

5.Personi i autorizuar për raportim të brendshëm të mbrojtur:

 • Susana Vasilevska

          email: suzana.vasilevska@invest.gov.mk

          tel: + 389 2 3169 116

6. Lista e kontakteve të punonjësve 

7. Legjislacioni – kompetencat e institucionit – mbajtësit e informacioneve:

          7.1. Ligji për themelimin e Agjencisë për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

          7.2. Ligji për themelimin e Agjencisë për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut

8.Rregulloret që në suaza të kompetencave i miraton mbajtesi i informacioneve:

          8.1. Rregulore për organizimin e brendshëm

          8.2. Rregulore për sistemimin e vendeve të punës

          8.3. Rregulore për raportimin e brendshëm të mbrojtur

          8.4. Procedura për zbatimin e  regullave të prokurimit publik

9. Organogram për organizim të brendshëm

10. Planet strategjike dhe strategjitë e punës të poseduesit të informacionit

11. Planet vjetore dhe programet e punës

12. Buxheti vjetor dhe llogaria përfundimtare

13. Planet financiare vjetore sipas tremujorëve dhe programi i realizimit të buxhetit

14. Raportet e revizionit

15. Llojet e shërbimeve të ofruara nga mbajtësit e informacionit: 

          15.1. Kërkesë për dhënien e mbështetjes financiare për investime

          15.2. Kërkesë për pagesën e mbështetjes financiare të investimeve

16. Tarifat e taksave për dhënjen e akteve reale – NUK KA

17. Mënyra e paraqitjes së kërkesës për qasje në informacione publike:  

18. Programi i punës së institucionit – mbajtës i informacionit 

19.Raportet vjetore

Formularet

Kërkesa për qasje në informacione me karakter publik
Dokumentet e fushës për qasje së lirë të informacionit publik
Oficerët e mbrojtjes së të dhënave personale:

Personat e autorizuar – Oficerët e mbrojtjes së të dhënave personale:

 1. Ridvan Jaja – Shef i Departamentit të Shërbimeve për Investitorët dhe Mbështetjes pas Investimeve

          email: ridvan.jaja@invest.gov.mk

          tel: + 389 2 3169 115

2. Jasmina Angelovska – Udhëheqëse e Departamentit për Çështje Juridike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar

          email: jasmina.angelovska@invest.gov.mk

          tel: + 389 2 3169 125

Kërkesat anonime për qasje të lirë në informacionin publik dhe përgjigjet:

2023 Pyetje dhe Përgjigje:

1.Kërkesë/Përgjigje
2.Kërkesë/Përgjigje
3.Kërkesë/Përgjigje
4.Kërkesë/Përgjigje
5.Kërkesë/Përgjigje

Kërkesat anonime për qasje të lirë në informacionin publik dhe përgjigjet:

2022 Pyetje dhe Përgjigje:

 1. Kërkesë/Përgjigje
 2. Kërkesë/Përgjigje
 3. Kërkesë/Përgjigje
 4. Kërkesë/Përgjigje
 5. Kërkesë/Përgjigje