Informata të karakterit publik

Detaje për info

Kërkesat e juaja mund t’ia dërgoni një personi zyrtar për ndërmjetësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në postën elektronike në vijim:

publicinformation@invest.gov.mk

Daniela Grkova

e-mail: daniela.grkova@invest.gov.mk

Rr. Nikola Vapcarov Nr. 7, Shkup

+389 23 100 111