Слободни економски зони

Слободни економски зони

Технолошко – индустриските развојни зони (ТИРЗ) се центри во кои се концентрираат високопродуктивни активности за производство и се развиваат нови технологии. Северна Македонија нуди дополнителни стимулации за развој во ТИРЗ, покрај оние што вообичаено се поврзани со слободните економски зони.

Инвеститорите во ТИРЗ имаат право на ослободување од персонален и данок на доход за првите 10 години. Инвеститорите се ослободени од плаќање данок на додадена вредност и царински давачки за стоки, суровини, опрема и машини. Покрај тоа, до 500.000 евра може да се доделат како поттик за трошоците за градење во зависност од вредноста на инвестицијата и бројот на вработени. Земјиштето во ТИРЗ во земјата е достапно по долгорочен закуп за период до 99 години.

Другите придобивки вклучуваат завршена инфраструктура што овозможува бесплатно поврзување со природен гас, вода, електрична енергија и пристап до главната меѓународна патна мрежа. Инвеститорите исто така се ослободени од плаќање такса за изработка на градилиштето.

Владата посветува посебно внимание на производствените активности, активностите од областа на ИТ (развој на софтвер, составување хардвер, дигитално снимање, компјутерски чипови и слично), научно-истражувачка активност и нови технологии со високи еколошки стандарди, за кои се предвидени дополнителни придобивки во ТИРЗ. Инвеститорите во ТИРЗ кои работат во овие области се ослободени од одговорноста за доставување на гаранција како залог за сите заостанати царини.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print