Lajmërime

2021

 1. Evidenca tremujore për prokurimet nën pragjet dhe shërbimet speciale për periudhën 01.04.2019 deri më 30.06.2019.

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-quartal-evidences/a84342ee-69ac-443b-b949-e3ac7f47250f

 2. Njoftim për kontratën e lidhur për prokurim publik për Angazhimin e Agjencisë për punësim të përkohshëm me numrin e shpalljes 01477/2019.

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3054dbf6-8a57-4c8f-8c8a-b0650abe1605

 3. Njoftim për kontratën e lidhur të prokurimit publik për Pjesën 1-Benzinë motorik me numrin e njoftimit 04125/2019.

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4ab06f80-38a9-4709-83f7-af193137cd0b

2019

 1. Plani vjetor për furnizime publike për vitin 2019.

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/c289257b-c2cd-485d-a2e9-aa2400d78827/1

 2. Evidenca tremujore për prokurimet nën pragjet dhe shërbimet speciale për periudhën 01.04.2019 deri më 30.06.2019.

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-quartal-evidences/a84342ee-69ac-443b-b949-e3ac7f47250f

 3. Njoftim për kontratën e lidhur për prokurim publik për Angazhimin e Agjencisë për punësim të përkohshëm me numrin e shpalljes 01477/2019.

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3054dbf6-8a57-4c8f-8c8a-b0650abe1605

 4. Njoftim për kontratën e lidhur të prokurimit publik për Pjesën 1-Benzinë motorike me numrin e njoftimit 04125/2019.

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4ab06f80-38a9-4709-83f7-af193137cd0b