Program

Investimet direkte

Agjenda e Invest Maqedonia e Veriut për vitin 2020 është e përkushtuar në tërheqjen e investimeve të huaja direkte dhe promovimin e eksportit të produkteve dhe shërbimeve maqedonase. Të gjitha aktivitetet e planifikuara për këtë vit janë parashikuar në një mënyrë që të ndihmojnë në arritjen e synimit të rritjes të investimeve të huaja direkte dhe projekteve të eksportit.
Aktivitetet promovuese të planifikuara përfshijnë praninë në tregjet e synuara ndërkombëtare duke ekspozuar nëpër panairet tregtare ndërkombëtare dhe duke organizuar veprimtari afariste. Aktivitete të tjera promovuese përfshijnë krijimin e një lloji të ri të uebfaqejes www.investnorthmacedonia.gov.mk, prodhimin e disa materialeve promovuese dhe PR aktiviteteve në nivel lokal dhe ndërkombëtar.
Përpjekjet për promovimin e eksportit do të jenë të përkushtuara në përshtatjen e klientëve të mundshëm ndërkombëtarë me eksportuesit vendorë dhe partnerët afarist përmes promovimit të Bazës të përputhjes së të dhënave të ndërmarrjeve eksportuese maqedonase. Këtë vit ne do të vazhdojmë të bashkërendisim ndërmarrjet vendore duke organizuar stenda të përbashkëta ekspozuese kombëtare nëpër panaire dhe ekspozita të zgjedhura ndërkombëtare.
Ekipi ynë i Shërbimit të investitorëve do të përqendrohet në ndërtimin e lidhjeve të reja dhe thellimin e ekspertizës së tij në industri, në mënyrë që të jetë një shërbim i plotë për investitorët e huaj që vijnë dhe ata që janë ekzistues.
Segmenti Përkujdesje e mëtejme do të vazhdojë të sigurojë shërbime lehtësuese për mbështetjen e investitorëve ekzistues në ushtrimin e përsosmërisë së tyre. Do të bëhen më shumë përpjekje për promovimin e mundësisë për të krijuar dhe forcuar bashkëpunimin afarist me furnizuesit lokalë përmes Portalit Afarist të Furnizuesve Maqedonas
Ne mbetemi të përkushtuar në punën e ngushtë me ndërmarrjet vendore dhe ndërkombëtare në promovimin e kushteve dhe proçedurës për dhënien e mbështetjes financiare për investimet e subjekteve afariste që do të investojnë në vendin tonë.
Ky do të jetë një vit i pasqyrimit të gjendjes aktuale dhe organizimin e institucionit tonë. Për të qenë më produktivë dhe më efikas, do të bëjmë një analizë funksionale dhe do të krijojmë akte të reja për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës.