Infrastruktura e fuqisë punëtore

Infrastruktura e shkëlqyeshme

Maqedonia e Veriut ndodhet në udhëkryqin e Evropës Juglindore, gjë që e bën atë një qendër ideale tranziti dhe shpërndarjeje për produktet për tregjet Evropiane. Infrastruktura e zhvilluar rrugore dhe hekurudhore, e kombinuar me sipërfaqen e vogël të vendit, siguron qasje deri në çdo vendbanim në Maqedoninë e Veriut për më pak se 3 orë.

TELEKOMUNIKACIONI

Republika e Maqedonisë së Veriut ka një rrjet modern telekomunikues dixhital. Sektori i telekomunikacionit i vendit është më i liberalizuari në rajon. Aktualisht, 17 ndërmarrje ofrojnë shërbime të telefonisë fikse, ndërsa telefonia mobile është në zhvillim të vazhdueshëm. Prania e katër operatorëve celularë garanton cilësinë dhe disponueshmërinë e shërbimeve. Aksesi i shkëlqyeshëm në Internet në vend ka dhënë një kontribut shumë pozitiv në klimën pozitive të biznesit. Vendi ndjek trendet ndërkombëtare në zhvillimin e komunikimeve të tij në internet dhe siguron qasje të lehtë dhe të shpejtë në internet përmes ofruesve të shumtë të internetit.

INFRASTRUKTURA RRUGORE

Rrjeti i përgjithshëm rrugor i vendit përbën një total prej 13,278 km rrugë, me investime të vazhdueshme në rrugë në përputhje me Strategjinë kombëtare për transportin rrugor, të përgatitur nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve me ndihmën e BE-së. Projekte të reja dhe mirëmbajtja e rrjetit kryhen në përputhje me azhurimet vjetore të Programit të investimeve publike. Shtylla kurrizore e rrjetit rrugor të vendit përbëhet nga dy korridore pan-evropiane VIII dhe X.

HEKURUDHAT

Infrastruktura hekurudhore e vendit është krijuar që nga viti 1873, kur u ndërtua linja e parë hekurudhore nga Shkupi në Selanik në Greqi. Sot rrjeti hekurudhor është rreth 900 km në një linjë. Sistemi i rrjetit hekurudhor është i lidhur veri-jug me sistemin e rrjetit hekurudhor të Serbisë dhe Greqisë. Gjatësia totale e infrastrukturës hekurudhore në Korridorin 8 (lindje-perëndim) është rreth 306 km në territorin e vendit dhe 154 km (ose 50%) janë të ndërtuara dhe funksionale.

AEROPORTET

Ekzistojnë dy aeroporte ndërkombëtare në Shkup dhe Ohër. Ka lidhje të rregullta direkte me disa qendra evropiane krzesore transporti. „ТАV“  i Turqisë është operatori dhe menaxheri i ri i sistemit ajror të vendit që nga 2008, pasi mori të drejtën për një koncesion 20-vjeçar nga Qeveria.

TRAFIKU DETAR

Maqedonia e Veriut është një vend ekskluzivisht tokësor. Hyrja në portet fqinje sigurohet përmes rrugëve dhe lidhjeve hekurudhore. Portet më të afërta janë në Selanik, rreth 100 km nga vendkalimi kufitar Grek në Gjevgjeli dhe në Durrës, rreth 150 km nga vendkalimi kufitar shqiptar në Strugë. Transporti për udhëtarët ekziston në Liqenin e Ohrit dhe kryhet me anije më të vogla, nga 25 në 150 vende.

ENERGJETIKA

Rrjeti i shpërndarjes dhe furnizimit i përhapur i energjisë elektrike e bën vendin një destinacion të favorshëm për investime në çdo pjesë të territorit të saj. Në vitin 2006, EVN nga Austrija bën furnizimin me energji elektrike në tregun e brendshëm. Zhvillimi i sektorit të energjisë është një përparësi në vend, veçanërisht duke pasur parasysh faktin se 70% e hidro potencialit teknikisht të disponueshëm është e hapur për investime aktuale dhe të ardhshme.

Tubacionet

Tubacioni i gazit

Sistemi i tubacionit, me një kapacitet prej 800 milion metra kub në vit, është pjesë e Korridorit 8. Gjatësia e tubacionit kryesor është rreth 98 km dhe shtrihet nga kufiri me Bullgarinë deri në Shkup. Rrjeti i shpërndarjes që tashmë është krijuar është i gjatë 26 km, dhe rrjeti i qytetit është i gjatë 31.5 km. Zhvillimi i planifikuar i rrjetit të gazit në vend ka për qëllim ndërtimin e kapaciteteve të reja për prodhimin e energjisë elektrike dhe / ose ngrohjes, zgjerimin e furnizimit direkt me klientët e mundshëm, si dhe rindërtimin e rrjetit të gazit në rajon dhe më gjerë.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print