Dokumentet

2021

 1. Raporti i Prokurimit Publik për vitin 2020
 2. Programi i punës 2021
 3. Plani vjetor i prokurimit publik për vitin 2021
 4. Ligji për Ndryshimet në Ligjin për Themelimin e ASIPIRM
 5. Ligji që ndryshon ligjin për krijimin e ASIPIRM
 6. Ligji për ndryshimin e ligjit për krijimin e ASIPIRM
 7. Projekt raporti për auditimin e kryer të pasqyrave financiare - 2017 (llogaria e buxhetit të dhurimit 785)
 8. Draft Raporti për Revizionin e kryer të pasqyrës financiare për vitin 2017 (637)
 9. Ligji për Mbështetjen Financiare të Investimeve (tekst i konsoliduar)
 10. Ligji për mbështetje financiare të investimeve (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 83, 2018)
 11. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbështetjen financiare të investimeve (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 98, 2019)
 12. Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbështetje financiare të investimeve (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 124, 2019)
 13. Llogaria përfundimtare - 2020
 14. Procedurë për denoncim ASIPIRSM
 15. Plani Vjetor për Parandalimin e Korrupsionit për vitin 2021
 16. Procedura e brendshme per implementimin e furnizimeve publike
 17. Vendim për shkarkimin e ushtruesit të detyrës Drejtor, Dejan Pavleski
 18. Vendim për emërimin e ushtruesit të detyrës Drejtor, Bekim Emini

2020

 1. Plani për riorganizim të përkohshëm të funksionimit të AIHPERMV
 2. COVID - 19
 3. Kodeksi i nëpunësve shtetërorë
 4. Procedura e treguesve të ASIPIRSM
 5. Plani vjetor për parandalimin e korupsionit 2021

2019

 1. Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizimin 02 Tetor 2019
 2. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Fikret Ibrahimi
 3. Vendim për emërim të anëtarëve të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së 1
 4. Vendim për emërim të anëtarëve të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së
 5. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Persa Naumovska
 6. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Mirjana Doneva
 7. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Luljeta Celiji Aleku
 8. Vendim për emërim të u.d. zëvendës Drejtor të AIHPERMV-së Sami Rushidi
 9. Plani vjetor për furnizime publike 2019