Dokumentet

2021

 1. Raporti i Prokurimit Publik për vitin 2020
 2. Programi i punës 2021
 3. Plani vjetor i prokurimit publik për vitin 2021
 4. Lista e kontakteve të punonjësve - Prill 2021
 5. Lista e kontakteve të punonjësve - Prill 2021
 6. Ligji për Ndryshimet në Ligjin për Themelimin e ASIPIRM
 7. Ligji që ndryshon ligjin për krijimin e ASIPIRM
 8. Ligji për ndryshimin e ligjit për krijimin e ASIPIRM
 9. Projekt raporti për auditimin e kryer të pasqyrave financiare - 2017 (llogaria e buxhetit të dhurimit 785)
 10. Нацрт извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи - 2017 година (637)
 11. Закон за финансиска поддршка на инвестиции (консолидиран текст)
 12. Закон за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Македонија бр.83 од 2018)
 13. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Северна Македонија бр.98 од 2019)
 14. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Северна Македонија бр.124 од 2019)
 15. Завршна сметка - 2020 година
 16. Процедура за укажувачи на АСИПИРСМ
 17. Годишен план за спречување на корупцијата за 2021

2020

 1. Plani për riorganizim të përkohshëm të funksionimit të AIHPERMV
 2. COVID - 19
 3. Kodeksi i nëpunësve shtetërorë
 4. Procedura e treguesve të ASIPIRSM
 5. Plani vjetor për parandalimin e korupsionit 2021

2019

 1. Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizimin 02 Tetor 2019
 2. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Fikret Ibrahimi
 3. Vendim për emërim të anëtarëve të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së 1
 4. Vendim për emërim të anëtarëve të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së
 5. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Persa Naumovska
 6. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Mirjana Doneva
 7. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Luljeta Celiji Aleku
 8. Vendim për emërim të u.d. zëvendës Drejtor të AIHPERMV-së Sami Rushidi
 9. Plani vjetor për furnizime publike 2019

2018

 1. Llogaria përfundimtare 785 për 2018
 2. Llogaria përfundimtare 637 për 2018
 3. Struktura e të hyrave sipas veprimtarisë - donatore
 4. Të hyrat dhe shpenzimet - donatore