Dokumentet

2020

 1. Plani për riorganizim të përkohshëm të funksionimit të AIHPERMV
 2. COVID - 19
 3. Kodeksi i nëpunësve shtetërorë
 4. Organogrami – Prill 2020

2019

 1. Rregullore për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizimin 02 Tetor 2019
 2. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Fikret Ibrahimi
 3. Vendim për emërim të anëtarëve të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së 1
 4. Vendim për emërim të anëtarëve të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së
 5. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Persa Naumovska
 6. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Mirjana Doneva
 7. Vendim për emërim të anëtarit të Këshillit drejtues të AIHPERMV-së Luljeta Celiji Aleku
 8. Vendim për emërim të u.d. zëvendës Drejtor të AIHPERMV-së Sami Rushidi
 9. Plani vjetor për furnizime publike 2019

2018

 1. Llogaria përfundimtare 785 për 2018
 2. Llogaria përfundimtare 637 për 2018
 3. Struktura e të hyrave sipas veprimtarisë - donatore
 4. Të hyrat dhe shpenzimet - donatore