Dokumentet

Legjislacioni

 1. Ligji për themelimin e AIHRERMV
 2. Ligji për plotësimin e ligjit për AGJENCINË për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 3. Ligji për ndryshimin e ligjit për AGJENCINË për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 4. Ligji për ndryshimin e ligjit për AGJENCINË për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
 5. LIGJ PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË INVESTIMEVE

Procedurat/Rregulloret

 1. Procedura për pranimin e raporteve nga sinjalizuesit me qëllim të regjistrimit të mbrojtur
 2. Planin vjetor për vlëresimin e rreziqeve të korrupsionit 2022
 1. Procedura e brendshme për zhvillimin e procedurave të prokurimit publik

Raportet vjetore

 1. Raporti vjetor për aksesin e lirë në informacionin publik 2022
 2. Raporti vjetor për aksesin e lirë në informacionin publik 2021
 3. Raporti vjetor për aksesin e lirë në informacionin publik 2020
 4. Raporti vjetor për aksesin e lirë në informacionin publik 2023

Vendimet e përzgjedhjes me shpallje të brendshme

 1. Vendim për përzgjedhjen me njoftim të brendshëm nr.01/2023
 2. Vendim për përzgjedhjen me njoftim të brendshëm nr.02/2023
 3. Vendim për përzgjedhjen me njoftim të brendshëm nr.03/2023
 4. Vendim për përzgjedhjen me njoftim të brendshëm nr.04/2023
 5. Vendim për përzgjedhjen me njoftim të brendshëm nr.05/2023
 6. Vendim për përzgjedhjen me njoftim të brendshëm nr.06/2023
 7. Vendim për përzgjedhjen me njoftim të brendshëm nr.07/2023

Buxheti

 1. Buxheti 2019
 2. Buxheti 2020
 3. Buxheti 2021
 4. Buxheti 2023

Llogaritë përfundimtare

Raportet e auditimit

 1. Reportet e auditimit 637
 2. Reportet e auditimit 785