PFR Mbështetjes financiare

Pyetjet më frekuente rreth mbështetjes financiare

 1. 1
  Si të aplikoni?

  Subjekti afarist duhet të paraqesë një kërkesë për mbështetje financiare së bashku me një letër qëllimi, planin e biznesit dhe raportin financiar për vitet e mëparshme.

 2. 2
  A ka mundësi për paraqitje në internet të një kërkese për mbështetje financiare?

  I gjithë dokumentacioni në formë të shkruar dorëzohet në arkivin e Agjencisë për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kërkesa për dhënien e mbështetjes financiare është e bashkangjitur në faqen e internetit të Agjencisë për investime të huaja dhe promovim të eksportit.

 3. 3
  A mund të aplikohet për më shumë masa?

  Kërkesa për mbështetje financiare mund të dorëzohet për disa lloje të masave të mbështetjes financiare.

 4. 4
  Çka është një investim fillestar produktiv?

  Investimi fillestar produktiv është një investim në mjete materijale dhe / ose jo materiale që lidhen me krijimin e një njësie të re biznesi, zgjerimin e kapacitetit ekzistues të prodhimit, procesin e ri të prodhimit, produktet e reja, ndryshimin thelbësor të të gjithë procesit të prodhimit, përvetësimin e aseteve fikse nga një njësi biznesi që është në proces falimentimi ose likuidimi.

 5. 5
  Sa të vjetër duhet të jenë dokumentet shtesë kur aplikoni?

  Jo më të vjetër se 60 ditë.

 6. 6
  Cilat subjekte afariste mund të aplikojnë për mbështetje financiare?

  Subjektet afariste që kanë filluar me një investim fillestar produktiv, nuk kanë rënie në të ardhurat totale të funksionimit dhe nuk regjistrojnë rënie në numrin e përgjithshëm të të punësuarve me më shumë se 5% në vitin e fundit krahasuar me mesataren e tre viteve të mëparshme.

 7. 7
  A mund të aplikojnë investitorët e huaj?

  Afaristët e regjistruar në Regjistrin e shoqatave afariste në Regjistrin Qendror mund të aplikojnë për mbështetje financiare.

 8. 8
  Cila makinë konsiderohet “makinë e re” për sa i përket Ligjit?

  Një makinë e re është çdo makinë, pajisje ose impiant i prodhuar jo më herët se dy vjet nga data e blerjes që nuk është përdorur më parë dhe është blerë ose prodhuar nga një shfrytëyues i ndihmës shtetërore.

 9. 9
  Çfarë nënkuptohet me termin “projekt investimi” në bazë të Ligjit?

  Projekti i investimeve janë të gjitha aktivitetet që do të ndërmerren nga subjekti afarist dhe që përfshijnë investime në ndërtimin e ri ose përshtatje, rindërtimin ose zgjerimin e objekteve ekzistuese, blerjen e makinerive dhe pajisjeve.

 10. 10
  Deri kur më së voni mund të lidhet marrëveshja për mbështetje financiare?

  Kontratat për dhënien e mbështetjes financiare me shfrytëzuesit  lidhen jo më vonë se data 15 tetor i vitit aktual.

  export@invest.gov.mk

 11. 11
  Deri kur më së voni mund të dorëzohet kërkesa për pagesë të ndihmës financiare?

  Shfrytëzuesit e mbështetjes financiare pas dorëzimit të kërkesës për dhënien e mbështetjes financiare dhe pas përfundimit të marrëveshjes për dhënien e mbështetjes financiare kanë të drejtë të paraqesin një kërkesë për pagesë të mbështetjes financiare jo më vonë se  data 15 nëntor.

  export@invest.gov.mk

 12. 12
  A mund të ndryshojë një kontratë e lidhur për dhënien e mbështetjes financiare?

  Kontrata për mbështetje financiare mund të ndryshohet nëse për një projekt të caktuar investimi subjekti afarist paraqet një kërkesë për dhënien e një lloji tjetër të mbështetjes financiare nga neni 14 i Ligjit për mbështetjen financiare të investimeve, dhe atë më së voni deri me datë 1 gusht të vitit aktual në Agjencinë për investimet e huaja dhe promovim të eksportit.