Nxitjet dhe taksat

MJEDISI TATIMOR I FAVORSHËM

Republika e Maqedonisë së Veriut ka një mjedis tatimor shumë të favorshëm:

  • Taksa e të ardhurave personale: 10%
  • Tatimi mbi fitimin: 10%
  • TVSH: 18%

    Taksat, doganat dhe stimujt e tjerë:

  • Investitorët në zonat e lira kanë të drejtën e përjashtimit nga tatimi mbi fitimin dhe tatimi mbi të ardhurat personale për 10 vitet e para. Investitorët përjashtohen nga pagesa e taksës së vlerës së shtuar në importet dhe tregtimin e mallrave në zona të lira. Për më tepër, investitorët përjashtohen nga pagesa e detyrimit doganor, tarifat për pajisjet, makineritë dhe pjesët reserve.
  • Toka në zonat e zhvillimit teknologjiko-industrial ka mundësinë e dhënjes së një qiraje afatgjatë për një periudhë deri në 99 vjet me çmime koncesioni.
  • Investitorët përjashtohen nga pagesa e shërbimeve komunale lokale dhe tarifat për lejet e ndërtimit për tokë. Lidhja falas me rrjetin e gazit natyror, ujit dhe kanalizimeve dhe Qeveria mund të mbështesë rritjen e investimeve kapitale dhe të ardhurave duke rikthyer 10% të kostove të investimeve në makineri dhe pajisje të reja, ose investime në ndërtesa dhe tokë.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print