Lidhje të dobishme

Institucionet qeveritare

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut
www.vlada.mk

Ministria e Ekonomisë
http://www.economy.gov.mk/

Ministria e Financave
https://finance.gov.mk/

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave
http://mzsv.gov.mk/

Ministria e Transportit dhe Komunikimit
http://mtc.gov.mk/

Ministria e Punëve të Jashtme
https://mfa.gov.mk/

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
http://www.mtsp.gov.mk/

Ministria e Shëndetësisë
http://zdravstvo.gov.mk/

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës
http://mioa.gov.mk/en

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
http://www.moepp.gov.mk/

Ministria e Drejtësisë
http://www.pravda.gov.mk/

Ministria e Vetëqeverisjes Lokale
http://mls.gov.mk/en

Institucione tjera

Drejtoria për Zonat Teknologjike të Zhvillimit Industrial
http://fez.gov.mk

Bordi Kombëtar i Turizmit
https://macedonia-timeless.com

Agjencia për promovimin dhe mbështetjen e turizmit
http://tourismmacedonia.gov.mk

Zyra e të Ardhurave Publike
http://www.ujp.gov.mk

Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut
http://nbrm.mk

Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut
http://www.crm.com.mk

Komisioni i letrave me vlerë dhe shkëmbim
https://www.sec.gov.mk

Zyra e Statistikave Shtetërore
http://www.stat.gov.mk

Agjencia për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut
http://av.gov.mk

Bursa maqedonase
https://www.mse.mk

Autoriteti Shtetëror për Punën Gjeodezike
http://www.katastar.gov.mk

Instituti i Inxhinierisë së Tërmeteve dhe Inxhinierisë Seizmologe
http://www.iziis.edu.mk

Asociacioni i njësive të vetëqeverisjes lokale – ANJVL
http://www.zels.org.mk

Agjencioni Informativ i Maqedonisë
https://mia.mk

Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut
http://www.mchamber.org.mk

Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri-Perëndimore
https://oemvp.org

Bankat

Komercijalna Banka AD Skopje
https://www.kb.com.mk

NLB Tutunska Banka AD Skopje
https://nlb.mk

Stopanska Banka AD Skopje
https://www.stb.com.mk

Alpha Bank AD Skopje
https://www.alphabank.com.mk

Sparkasse Bank Makedonija AD Skopje
https://sparkasse.mk

Halkbank AD Skopje
http://www.halkbank.com.mk

ProCredit Bank AD Skopje
https://pcb.mk

Stopanska Banka AD Bitola
https://www.stbbt.mk

UNIBank AD Skopje
http://www.unibank.com.mk

Eurostandard Bank AD Skopje
https://eurostandard.mk/mk

Capital Bank AD Skopje
http://www.capitalbank.com.mk

Central Cooperative Bank AD Skopje
http://www.ccbank.mk

Banka Maqedonase për promovim të zhvillimit
https://www.mbdp.com.mk

TTK Banka AD Skopje
http://www.ttk.com.mk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print