Vizat dhe lejet e punës

Apliko për vizë

“Visa” është leje për hyrje dhe qëndrim afatshkurtër ose tranzit të lëshuar për të huaj nga autoriteti kompetent i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Për të aplikuar për një vizë (i referohet shtetasve për të cilët viza është e nevojshme për hyrje ose aplikim për leje qëndrimi në vend), një i huaj duhet të paraqesë një kërkesë për vizë në misionin diplomatik ose konsullor të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vendin e origjinës së të huajit ose në vendin prej të cilit i huaji posedon leje qëndrimi (me supozimin se në atë vend ekziston një mision diplomatik i Maqedonisë së Veriut). Në rast se nuk ka mision diplomatik ose konsullor në atë vend, aplikimi për vizë dorëzohet në misionin diplomatik ose konsullor të vendit me të cilin Republika e Maqedonisë së Veriut ka lidhur një marrëveshje të përbashkët përfaqësimi.

Lloji i vizave:

 • Vizë hyrëse;
 • Vizë biznesi;
 • Viza e punësimit.

Vizat u lëshohen të huajve për të hyrë në Republikën e Maqedonisë së Veriut për qëndrim afatshkurtër,  për kohëzgjatjen e përcaktuar në vizë,  për hyrjen dhe qëndrimin afatgjatë ose tranzitimin e territorit ose zonës ndërkombëtare të tranzitit në aeroport.

I huaji është i detyruar të sigurojë vizën e tij / saj para se të hyjë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe mund të qëndrojë vetëm për qëllimin për të cilin është lëshuar viza.

Llojet e vizave të hyrjes:

 • Viza tranzit në aeroport (viza ‘А’);
 • Viza për qëndrim të shkurtër dhe tranzit (viza ‘C’);
 • Vizë me qëndrim të gjatë (viza ‘D’).
 • Viza për qëndrim të shkurtër dhe tranzit (viza ‘C’)

Dokumenti i nevojshëm për një vizë qëndrimi të shkurtër, deri në 90 ditë (viza ‘C’), pra viza tranzit deri në 5 ditë:

 • dokumenti i njohur i udhëtimit i vlefshëm të paktën 3 muaj pas periudhës së qëndrimit të synuar;
 • (individuale dhe kolektive) dokumentet e sigurimit të udhëtimit (polisa e lëshuar nga një subjekt i sigurimit ligjor të vendit të qëndrimit);
 • letër garanci e noterizuar d.m.th., letër ftesë nga një person fizik / juridik i shtetasit të Maqedonasë së Veriut ;
 • dëshmi e posedimit të burimeve të mjaftueshme për kohëzgjatjen e qëndrimit (kartë krediti / deklaratë bankare);
 • fotografi (madhësi 3,5 × 4,5 cm) me ngjyra me një sfond të bardhë ku duket fytyra e aplikantit;
 • dëshmi e tarifave të paguara për përpunimin e aplikimit për vizë;
 • rregullisht dhe në mënyrë të lexueshme të plotësoj një kërkesë për vizë.

Vizë me qëndrim të gjatë

Për të marrë një vizë për qëndrim të gjatë, aplikanti duhet të paraqesë dokumentet që korrespondojnë me llojin e vizës pasi të marrë një vendim për dhënien e qëndrimit të përkohshëm nga Ministria e Brendshme.

Llojet e lejeve:

 • Leja e punës;
 • Leja e qëndrimit.
 • Leja për punë është dokument në të cilin punëdhënësi vendas ose i huaj lidh një kontratë pune ose bën biznes tjetër me një të huaj në përputhje me Ligjin për punësim dhe punën për punësimin e të huajve.

Qëndrimi i përkohshëm i jepet një të huaji i cili synon të qëndrojë në Republikën e Maqedonisë së Veriut për arsyet e mëposhtme:

 • Punë;
 • Studim;
 • Pjesëmarrja në programet ndërkombëtare të shkëmbimit të studentëve;
 • Specializim, aftësim profesional dhe trajnim praktik;
 • Vullnetarizmi;
 • Aktivitete kërkimore-shkencore;
 • Trajtim mjekësor;
 • Akomodimi në shtëpitë e të moshuarve;
 • Bashkim familjar;
 • Arsye humanitare.

Qëndrimi i përkohshëm i jepet gjithashtu:

 • Një i huaj i cili është anëtar i ngushtë i familjes i një shtetasi të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • Një i huaj që është nga Republika e Maqedonisë së Veriut me origjinë;
 • Një fëmijë i një të huaji i lindur në Republikën e Maqedonisë së Veriut;
 • Një rezident i huaj i një shteti anëtarë të BE-së ose OECD-së i cili ka fituar të drejtën për të zotëruar një apartament, ndërtesë apartamentesh ose shtëpi në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nën kushtet e përcaktuara me ligj;
 • Një i huaj, të cilit i është dhënë qëndrim i përkohshëm për një qëllim të caktuar, mund të qëndrojë në Republikën e Maqedonisë së Veriut vetëm për qëllimin për të cilin i është dhënë qëndrimi i përkohshëm.

Për më shumë informacion nga organet përgjegjëse për këto çështje, ju lutemi merrni parasysh lidhjet më poshtë:

Ministria e Punëve të Jashtme

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print