Kërkesat dhe procedura e vizave

Procedurë

      Kërkesat për vizë

 • Shtetasit e shteteve anëtare të BE-së dhe nënshkruesit e Marrëveshjes së Shengenit NUK kanë nevojë për vizë për të hyrë në Republikën e Maqedonisë së Veriut (dhe kanë të drejtë të hyjnë me një kartë identiteti të vlefshme kombëtare).
 • Shtetasit e vendeve të treta me qëndrim të përkohshëm në një shtet anëtarë të BE-së ose një shtet nënshkrues i Marrëveshjes së Shengenit mund të qëndrojnë jo më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë në çdo hyrje në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për sa kohë që kohëzgjatja totale e qëndrimit nuk i kalon 90 ditët në një periudhë prej çdo 180 ditësh.
 • Shtetasit e vendeve të treta me vizë Shengen me hyrje të shumëfishtë (tipi C) i vlefshëm për të paktën 5 (pesë) ditë përtej qëndrimit të parashikuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të qëndrojnë jo më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë me çdo hyrje në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për sa kohë që kohëzgjatja totale e qëndrimit nuk i kalon 90 ditët në një periudhë prej çdo 180 ditësh.

  Aplikacion

 • I huaji paraqet një kërkesë për vizë në përfaqësimin diplomatik-konsullor kompetent (rezident ose jorezident) të Republikës së Maqedonisë së Veriut jo më shumë se gjashtë muaj dhe të paktën 15 ditë para fillimit të udhëtimit të synuar. Kërkesa për vizë paraqitet personalisht. Me përjashtim, aplikimi për vizë mund të paraqitet nga një person tjetër fizik ose juridik i autorizuar për të vepruar si përfaqësues i aplikantit kur një i huaj është person me aftësi të kufizuara ose kur një i huaj është një person i njohur dhe nuk ka dyshim për të. Kërkesa për një të mitur paraqitet personalisht nga një prind ose një kujdestar.
 • Dokumentacioni
 • Aplikanti bashkëngjit dokumentacionin e mëposhtëm me kërkesën për vizë:
 • Dokumenti i vlefshëm i udhëtimit (periudha e vlefshmërisë së dokumentit të udhëtimit duhet të kalojë atë të vizës së paku tre muaj), dokumenti i udhëtimit duhet të jetë lëshuar brenda 10 viteve të fundit dhe duhet të përmbajë të paktën dy faqe bosh për qëllime të vizës dhe një madhësi e fotografisë 35 × 45 mm;
 • Dëshmi e sigurimit të vlefshëm mjekësor;
 • Dëshmi për tarifat e paguara;
 • Dokumente që vërtetojnë: qëllimin e vizitës në Maqedoninë e Veriut, akomodimin e siguruar, mjetet e jetesës për të mbuluar qëndrimin në Maqedoninë e Veriut dhe riatdhesimin ose udhëtimin në një vend të tretë, mjetet e transportit dhe qëllimin për t’u kthyer në vendin e origjinës ose qëllimi për të udhëtuar në një vend të tretë.
 • Letër garancie
 • Letrat e garancisë lëshohen nga shtetasit ose të huajt me vendbanim në vend
 • Sigurimi mjekësor i udhëtimit
 • Aplikanti duhet të sigurojë dëshmi të sigurimit mjekësor të udhëtimit për gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit të tij
 • Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme.
 • Ministria e Punëve të Mbrendshme
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print