Regjistrimi i një kompanie

Procedura

Procedura për regjistrim / hapja e një kompanie në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut

Ligji për kompanitë rregullon aktivitetet e biznesit dhe përcakton llojet e ndërmarrjeve, procedurat dhe rregulloret për krijimin dhe funksionimin e tyre. Sipas ndryshimit të Ligjit për kompanitë , Regjistri Qendror është organ i autorizuar për të kryer të gjitha regjistrimet e ndërmarrjeve dhe institucion që mban Regjistrin Tregtar. Ndërsa të gjithë investitorëve të huaj u jepen të njëjtat të drejta dhe privilegje si kompanive vendase , ata kanë të drejtë të krijojnë dhe operojnë të gjitha llojet e ndërmarrjeve private ose shoqërive aksionare.

Format e ndërmarrjeve

Sipas Ligjit për kompanitë, individë ose kompani vendase dhe të huaja mund ti krijojnë llojet e mëposhtme të subjekteve të biznesit:

 1. Partneritet i Përgjithshëm;
 2. Partneritet të kufizuar;
 3. Kompani me përgjegjësi të kufizuar (LLC);
 4. Shoqëri aksionare;
 5. Partneritet i kufizuar nga aksionet;
 6. Pronarë të vetëm.

Sistemi me një ndalesë

Regjistri Qendror ka zbatuar një sistem me një ndalesë përmes të cilit formimi i ndërmarrjes mund të përfundojë normalisht brenda katër orësh (2-3 ditë pune në praktikë). Sistemi me një ndalesë ndërmerr të gjitha procedurat e regjistrimit në organe të ndryshme shtetërore (përfshirë sigurimin e një ID-je tatimore).

Kjo zvogëlon ndjeshëm barrierat administrative dhe kostot e fillimit të një veprimtarie. Për më shumë informacion vizitoni zyrën e Regjistrit Qendror.

Adresa: Kuzman Josifovski Pitu, Shkup 1300, Maqedonia e Veriut

Telefoni: + 3892 3288-298

Ueb: www.crm.com.mk

Posta elektronike: e-registracija@crm.org.mk

Të dhënat dhe dokumentacioni i kërkuar për regjistrimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar

Kompani me përgjegjësi të kufizuar është struktura më e zakonshme e biznesit për investitorët vendas dhe të huaj për shkak të regjistrimit të thjeshtë, avantazheve të taksave dhe fillimit të shpejtë të aktiviteteve. Një ose më shumë aksionarë, por jo më shumë se 50, mund të hapin SH.P.K me një kapital aksionar minimal prej 5,000 EUR. Artikujt e Shoqatës dhe Memorandumi i Shoqatës qëndrojnë në bazën e themelimit të SHPK-së në Maqedoninë e Veriut. Këto dokumente duhet të përmbajnë informacione si vijon:

 • Emri i ndërmarrjes;
 • Aktiviteti kryesor / biznesi kryesor;
 • Selia e kompanisë në Maqedoninë e Veriut;
 • Emri i bankës në të cilën kompania do të ketë një llogari bankare;
 • Emri i pronarëve. Për personin fizik: emri, mbiemri dhe adresa e banimit, kopja e pasaportës dhe letërnjoftimit. Për personin juridik: Statusi aktual i ndërmarrjes i lëshuar nga Regjistri Tregtar në vendin e tyre amë (Akti i themelimit të shoqërisë së pronarit) jo më i vjetër se 3 muaj;
 • Përfaqësuesi i autorizuar – menaxheri: Kopja e pasaportës dhe letërnjoftimit;
 • Kapitali fillestar (minimumi 5.000 euro);
 • Informacioni në lidhje me detyrimet e pronarit dhe si shpërndahen fitimet për aksion.

E-REGJISTRIMI

Sistemi i regjistrimit elektronik ofron një metodë të thjeshtë, të shpejtë dhe të sigurt të regjistrimit të të gjitha llojeve të regjistrimeve në Regjistrin Tregtar dhe Regjistrin e personave të tjerë juridikë. Për më tepër, nëse aplikoni për të gjetur person juridik, sistemi ofron mundësinë për regjistrimin e personave në sigurimet shoqërore të detyrueshme (pensionet dhe sigurimet e kujdesit shëndetësor).

ZBATONI APLIKIMIN NË TRE HAPA:

 1. Merrni një çertifikatë;
 2. Përgatit dokumentacionin;
 3. Aplikoni

* Pas regjistrimit në Regjistrin Qendror, kompania nuk ka ndonjë pengesë për të filluar operacionet, megjithatë:

 1. Kompanitë e interesuara në sektorë të veçantë (p.sh.: farmaceutikë, bankë, sigurim, arsim i lartë…) duhet të marrin leje speciale nga institucionet përkatëse (p.sh.: Ministria e Shëndetësisë / Arsimit).

* Punonjësit në Regjistrin Qendror janë trajnuar të drejtojnë kompanitë e sapo regjistruara në drejtimin e duhur

KONTABILITETI DHE AUDITIMI

 1. Sipas Ligjit për Kompanitë, të gjithë personat juridikë janë të detyruar të përgatisin llogari vjetore në fund të çdo viti kalendarik.

Llogaritë vjetore duhet të përgatiten duke ndjekur rregullat lokale të kontabilitetit. Kompanitë e listuara, subjektet e mëdha dhe të mesme janë gjithashtu të detyruara të hartojnë dhe paraqesin raportet financiare të përgatitura sipas SNRF-ve. Ligjet e auditimit përcaktojnë që veprimtaria e auditimit duhet të kryhet në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit.

Afati i fundit për aplikim është fundi i shkurtit të vitit pasues ose deri më 15 mars nëse paraqitet në formë elektronike. Secili subjekt i mesëm dhe i madhësisë së madhe është i detyruar të paraqesë llogaritë e tij vjetore në Regjistrin Qendror në formë elektronike. Ligji përshkruan kushtet dhe rastet në të cilat shoqëritë me aksione me përgjegjësi të kufizuar janë gjithashtu të detyruar të paraqesin raportet e tyre financiare.

        2.Ligji i Auditimit përcakton kushtet në të cilat një subjekt ekonomik që kryen aktivitetet e tij dhe që ka një zyrë kryesore në Republikën e Maqedonisë së Veriut është i detyruar të paraqesë raporte financiare dhe kontabël për një kontroll ligjor: më shumë se 50 punonjës / ose qarkullim dhe asetet totale që tejkalojnë 2 milion euro.

Ligji i Auditimit kërkon që auditimi duhet të kryhet nga një kompani e Auditimit e regjistruar në Regjistrin Qendror ose nga një auditor i çertifikuar i cili operon si një pronar i vetëm në përputhje me Ligjin për kompanitë. Ligji i Auditimit gjithashtu u mundëson bizneseve që t’i nënshtrohen auditimeve vullnetare.

Instituti i Auditorëve të Autorizuar lëshon licencën për të funksionuar si kompani e Auditimit ose auditor i çertifikuar, në përputhje me Ligjin e Auditimit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print