Regjimi tatimor

Norma e tatimit

Normat e taksave

Republika e Maqedonisë së Veriut ka një nga pakot më tërheqëse të taksave në Evropë, e cila thjeshton sistemin e taksave dhe stimulon kompanitë e suksesshme për të përmirësuar më tej operacionet dhe rritjet e përfitimit.

DETYRIMET TATIMORENORMA E TATIMITPËRSHKRIMI
TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE  10 % Një normë e tatimit mbi të ardhurat personale prej 18% do të zbatohet në pjesën e bazës tatimore që tejkalon 90,000 MKD në muaj (1,080,000 MKD në vit). Shuma deri në 90,000 denarë në muaj do të vazhdojë të tatohet me 10%. Në mënyrë efektive, reforma tatimore paraqet një grup shtesë taksash të tatuar me 8% shtesë për pjesën e të ardhurave që tejkalon 90,000 MKD në muaj.
TATIMI I FITIMIT – TATIMI MBI FITIMIN E KORPORATAVE10% 
TAKSË MBI VLERËN E SHTUAR

–Shkalla e përgjithshme e taksave prej 18%

shkalla preferenciale e taksave të 5%

Shkalla preferenciale e taksës prej 5% zbatohet në shitjet / importet në: për më shumë në linkun:  http://www.ujp.gov.mk
TAKSË PRONESIE0.1% – 0.2% 
TATIMI I TRASHËGIMISË DHE DHURATËS 2 – 3% or 4 – 5%2-3% për paguesin e taksave në rendin e dytë të trashëgimisë dhe 4-5% për paguesin e taksave në rendin e tretë të trashëgimisë ose që nuk lidhen me trashëgimlënësin 
TATIMI I SHITJES SË PRONËS SË PATUNDSHME2 – 4%Shuma e tarifave përcaktohet me vendim të komunës dhe Këshillit Komunal të qytetit të Shkupit.
DETYRIMET DOGANORE ndërmjet 5% – 20%
PRODUKTET INDUSTRIALE 3%

Për pajisjet e nevojshme për të kryer aktivitetet e ndërmarrjes, pajisjet dhe pjesët rezervë të papërdorura (përveç makinave dhe mobiljeve të zyrës) mund të importohen pa taksa. Për kompanitë në

Zonat Teknologjike të Zhvillimit Industrial, kjo përfshin gjithashtu pajisje të përdorura

MESATARE E PERGJITHSHME5%
  • NORMAT TATIMORE – TRAKTATET E SHMANGIES TË TAKSIMIT TË DYFISHTË
  • Nëse personi i huaj juridik (marrësi i të ardhurave) është rezident i vendit me të cilin Republika e Maqedonisë së Veriut ka lidhur një Traktat për shmangien e taksimit të dyfishtë në lidhje me tatimet mbi të ardhurat dhe kapitalin, atëherë shkalla e taksës për ato të ardhura vlerësohet në Ligj nuk duhet të tejkalojë normën e taksës e cila zbatohet për të ardhurat e përcaktuara në Marrëveshje. Lista e vendeve që kanë nënshkruar Marrëveshje për shmangien e taksimit të dyfishtë http://www.ujp.gov.mk/en/plakjanje/category/137
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print