Стимулации и даноци

ПОВОЛНО ДАНОЧНО ОПКРУЖУВАЊЕ

Република Северна Македонија има многу поволно даночно опкружување:

  • Персонален данок на доход: 10% 
  • Данок на добивка: 10%
  • ДДВ: 18%

Северна Македонија има 15 технолошки – индустриски развојни зони со:

  • Инвеститорите во слободните зони имаат право на ослободување од данок на добивка и персонален данок на доход во првите 10 години.Инвеститорите се ослободени од плаќање данок на додадена вредност за увоз и трговија на стоки во слободните зони. Дополнително, инвеститорите се ослободени од плаќање на царински давачки за опрема, машини и резервни делови;
  • Земјиштето во технолошко – индустриските развојни зони има можност за воспоставување на долгорочен закуп за период до 99 години по концесиски цени,
  • Инвеститорите се ослободени од плаќање комунални такси на локалната општина и такси за градежни дозволи за земјиште;
  • Бесплатно поврзување со мрежата на природен гас, вода и канализација и
  • Владата може да поддржи раст на капиталните инвестиции и приходите со враќање на 10% од инвестициските трошоци во нови машини и опрема, или инвестиции во згради и земјиште.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print