Procedura e pagesës

Shpjegim

Procedura e pagesës

Përfituesi i mbështetjes financiare që plotëson kushtet në përputhje me marrëveshjen për mbështetjen financiare do të paraqesë kërkesë te Agjencia për pagesën e mbështetjes financiare me dokumentacionin e kërkuar.

Përveç kërkesës për pagesë, përfituesi duhet të paraqesë:

  • Çertifikatë të statusit aktual nga Regjistri Qendror
  • Konfirmim të procedurave të falimentimit
  • Konfirmimin e procedurës së likuidimit
  • Çertifikatë të taksave të paguara nga Administrata Doganore
  • Çertifikatë të taksave të paguara nga DAP
  • Deklaratë e noterizuar e besueshmërisë së të dhënave
  • Bilanci bruto
  • Lista e pasurive fikse

Rregullore për pagesën e ndihmës financiare

Барање за исплата.docx

Табели за исплата.xlsx

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print