Procedura e pagesës

Shpjegim

Procedura e pagesës, si të kualifikoheni, cilat dokumente duhet të siguroni dhe formoni fushat nëse dëshironi të plotësoni një formular online

Përfituesi i mbështetjes financiare që plotëson kushtet në përputhje me marrëveshjen për mbështetjen financiare, jo më vonë se 15 nëntori i vitit aktual do të paraqesë kërkesë te Agjencia për pagesën e mbështetjes financiare me dokumentacionin e kërkuar.

Përveç kërkesës për pagesë, përfituesi duhet të paraqesë:

Çertifikatë të statusit aktual nga Regjistri Qendror
Konfirmim të procedurave të falimentimit
Konfirmimin e procedurës së likuidimit
Çertifikatë të taksave të paguara nga Administrata Doganore
Çertifikatë të taksave të paguara nga DAP
Deklaratë e noterizuar e besueshmërisë së të dhënave
Bilanci bruto
Lista e pasurive fikse
* Të gjitha dokumentet nuk duhet të jenë më të vjetra se 60 ditë deri në ditën e paraqitjes së kërkesës.

Rregullore për kërkesën për pagesë të ndihmës financiare (formulari i kërkesës për pagesë)

Shkarkoni këtu

Rregullore për pagesën e ndihmës financiare (forma excel e kërkesës për pagesë)

Shkarkoni këtu

Kërkesa për pagesë të ndihmës financiare për marrëveshjet e lidhura në përputhje me Ligjin për Mbështetje Financiare Nr. 83/2018, dmth marrëveshjet që nuk kanë lidhur një aneks të marrëveshjeve.

Shkarkoni Këtu

Llogaritësi i mbështetjes financiare

Referojuni linkut më poshtë për të kontrolluar shumën e ndihmës shtetërore të pritur duke përdorur llogaritësin e mbështetjes financiare

http://calculator.konkurentnost.mk/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print