Si të aplikoni

Procedura e aplikimit

Si të aplikoni?

Kërkesa për dhënien e mbështetjes financiare do t’i paraqitet Agjencisë si autoritet kompetent së bashku me raport financiar për tre vitet e mëparshme ose për një periudhë më të shkurtër në varësi të datës në të cilën subjekti afarist është themeluar ose ka filluar aktivitetin e tij të biznesit.

Aplikacioni

Rregullore për kërkesën për mbështetje financiare dhe dokumentacionin e kërkuar

Për më tepër, subjekti afarist duhet të paraqesë të gjitha dokumentet e tjera që konfirmojnë të dhënat dhe faktet e renditura në kërkesën për mbështetje financiare në përputhje me aktet nënligjore të përcaktuara nga Ministria e ekonomisë, siç janë:

  • Çertifikata e statusit aktual nga Regjistri Qendror
  • Konfirmimi i procedurave të falimentimit
  • Konfirmimi i procedurës së likuidimit
  • Çertifikata e taksave të paguara nga Administrata Doganore
  • Çertifikata e taksave të paguara nga Drejtoria e të Ardhurave Publike
  • Deklaratë e noterizuar e besueshmërisë së të dhënave
  • Letër qëllimi nga depozituesi qendror i letrave me vlerë kur aplikanti është kompani aksionare
  • Kopja e librit të aksionarëve dhe
  • Çertifikata nga autoritet kompetent i një shteti të huaj për vendbanimin e regjistruar ose qëndrimin e përkohshëm për investimet fillestare të subjekteve afariste të themeluara nga shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut me qëndrim ose qëndrim të përkohshëm jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut

* Të gjitha dokumentet nuk duhet të jenë më të vjetra se 60 ditë deri në ditën e paraqitjes së kërkesës.

Nëse subjekti afarist plotëson kërkesat, Agjencia do të përgatisë një Marrëveshje propozimi për mbështetje financiare të investimeve, provizionet e së cilës përcaktohen përfundimisht nga subjekti afarist.

Vendimi për lidhjen e një marrëveshje merret nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print