Si të aplikoni

Procedura e aplikimit

Si të aplikoni procedurën e aplikimit me lidhje në dokumentet e shkarkueshme dhe fushat e formularit të aplikimit në internet

Kërkesa për dhënien e mbështetjes financiare do t’i paraqitet Agjencisë si autoritet kompetent së bashku me:

Letër Qëllimi 

Plan biznesi për një projekt investimi, dhe

Raport financiar për tre vitet e mëparshme ose për një periudhë më të shkurtër në varësi të datës në të cilën subjekti afarist është themeluar ose ka filluar aktivitetin e tij të biznesit.

Aplikacioni

Shkarkoni këtu

Letër Qëllimi

Shkarkoni këtu

Plan biznesi

Shkarkoni këtu

Rregullore për kërkesën për mbështetje financiare dhe dokumentacionin e kërkuar.

Shkarkoni këtu

Për më tepër, subjekti afarist duhet të paraqesë të gjitha dokumentet e tjera që konfirmojnë të dhënat dhe faktet e renditura në kërkesën për mbështetje financiare në përputhje me aktet nënligjore të përcaktuara nga Ministria e ekonomisë, siç janë:

Çertifikata e statusit aktual nga Regjistri Qendror

Konfirmimi i procedurave të falimentimit

Konfirmimi i procedurës së likuidimit

Çertifikata e taksave të paguara nga Administrata Doganore

Çertifikata e taksave të paguara nga Drejtoria e të Ardhurave Publike

Deklaratë e noterizuar e besueshmërisë së të dhënave

Letër qëllimi nga depozituesi qendror i letrave me vlerë kur aplikanti është kompani aksionare

Kopja e librit të aksionarëve dhe Çertifikata nga autoritet kompetent i një shteti të huaj për vendbanimin e regjistruar ose qëndrimin e përkohshëm për investimet fillestare të subjekteve afariste të themeluara nga shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut me qëndrim ose qëndrim të përkohshëm jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut

* Të gjitha dokumentet nuk duhet të jenë më të vjetra se 60 ditë deri në ditën e paraqitjes së kërkesës.

Nëse subjekti afarist plotëson kërkesat, Agjencia do të përgatisë një Marrëveshje propozimi për mbështetje financiare të investimeve, provizionet e së cilës përcaktohen përfundimisht nga subjekti afarist.

Vendimi për lidhjen e një marrëveshje merret nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Marrëveshja me kompaninë do të lidhet jo më vonë se 15 tetori i vitit aktual.

Ndryshimi i marrëveshjes për mbështetjen financiare

Një marrëveshje për mbështetjen financiare të investimeve mund të ndryshohet nëse për një projekt të veçantë investimi subjekti afarist paraqet një kërkesë për dhënien e një lloji tjetër të mbështetjes financiare jo më vonë se 1 gushti i vitit aktual.

Kërkesa për dhënien e një lloji tjetër të mbështetjes financiare duhet të dorëzohet së bashku me:

Letër qëllimi

Plan biznesi për një projekt investimi, dhe

Raport financiar për tre vitet e mëparshme ose për një periudhë më të shkurtër në varësi të datës në të cilën subjekti afarist është themeluar ose ka filluar aktivitetin e tij të biznesit.

Amendment of the agreement on financial support

An agreement on financial support of investments may be amended if for a particular investment project the business entity submit an application for granting another type of financial support by the 1st August in the current year at the latest.

The application for granting another type of financial support shall be submitted along with:

  • A letter of Intent
  • A business plan for an Investment project, and
  • A financial report for the previous three years or for a shorter period depending on the date on which the business entity is founded or started its business activity.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print