Si të aplikoni

Procedura e aplikimit

Si të aplikoni?

Kërkesa për dhënien e mbështetjes financiare dorëzohet në arkivin e Agjencisë për Investime të Huaja dhe promovim të eksportit jo më vonë se  31 maj, së bashku me raportet financiare të tri viteve të mëparshme ose për një periudhë më të shkurtër në varësi të datës së themelimit të subjektit afarist.

Aplikacioni

Rregullore për kërkesën për mbështetje financiare dhe dokumentacionin e kërkuar

Rregullore për ndryshimin e rregullores për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për dhënien e mbështetjes financiare investimeve

Kërkesa për dhënien e ndihmës financiare

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për dhënien e mbështetjes financiare dhe dokumentacionin e nevojshëm

Në aplikimin për dhënien e mbështetjes financiare, aplikanti duhet të paraqesë:

  • Statusi aktual për subjektin afarist
  • Vërtetim se ndaj subjektit afarist nuk është hapur procedurë falimentimi
  • Vërtetim se nuk është hapur procedurë likuidimi për subjektin afarist
  • Vërtetim nga Drejtoria doganore për borxhin e paguar
  • Vërtetim nga Administrata e të ardhurave publike për taksat e paguara
  • Llogaritë vjetore për 4 vitet e fundit
  • Deklaratë e noterizuar për besueshmërinë e të dhënave në kërkesë
  • Deklaratë nga Depozita qendrore e letrave me vlerë, për aplikantët sipas nenit 33
  • Një kopje të regjistrit të aksioneve, për aplikantët në përputhje me nenin 33
  • Vërtetim nga një autoritet kompetent i një vendi të huaj, për aplikantët në përputhje me nenin 33

*Të gjitha dokumentet nuk duhet të jenë më të vjetra se 60 ditë deri në ditën e dorëzimit të Kërkesës.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print