Pajisjet farmaceutike dhe mjekësore

Pikat kryesore

Kultivimi dhe prodhimi i kanabisit në ekstraktet e kërpit në Republikën e Maqedonisë Veriore

 • Maqedonia e Veriut është një nga vendet e pakta në botë me të drejtën ligjore për të rritur dhe eksportuar kanabis mjekësor
 • Maqedonia e Veriut legalizoi rritjen e marihuanës për qëllime medicinale më 9 shkurt 2016
 • Sistemi për kanabis mjekësor në Maqedoninë e Veriut është i ndryshëm nga shumica e vendeve në Evropë, sepse vendi ka miratuar modelin e hapur kanadez të produkteve me bazë kanabis, në vend se të vendosë prodhimin nën një monopol shtetëror.
 • Kjo ka bërë që burimet e industrisë të jenë optimiste se Maqedonia e Veriut mund të jetë lider në këtë fushë, pasi zhvillimi nga ndërmarrjet private sesa nga monopoli shtetëror do të inkurajojë ata në sektor që të ofrojnë produkte inovative dhe t’i çmojnë ato në mënyrë konkurruese
 • Qëllimi për t’u bërë eksportuesi kryesor i produkteve medicinale të kanabisit në Evropë nxit prodhimin e kanabisit në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Pikëpamja e sektorit

 • Republika e Maqedonisë së Veriut është një nga vendet e pakta në botë që lejon kultivimin dhe eksportimin e kanabisit mjekësor. Maqedonia e Veriut legalizoi rritjen e marihuanës për qëllime medicinale më 9 shkurt 2016. Kjo e bën Maqedoninë e Veriut një nga vendet e pakta në botë që lejojnë kultivimin dhe eksportimin e bimës – duke hapur dyert e saj për sipërmarrësit dhe investitorët. Tregu farmaceutik maqedonas aktualisht vlerësohet në mbi 145.6 milion € në vit dhe Maqedonia e Veriut importon mbi 50% të produkteve të saj mjekësore.

Përparësitë

 • Vendi ynë ka vendosur të marrë një qasje të tregut të lirë për kultivimin, shpërndarjen dhe shitjen e kanabisit, duke pasqyruar qasjen e Kanadasë ndaj këtyre – duke lejuar që kompanitë private të kultivojnë dhe shpërndajnë bimën në Maqedoninë e Veriut. Qasja jonë për kultivimin e kanabisit ofron përparësi të shumta në drejtim të inovacionit të kanabisit medicinal dhe çmimit të produktit, duke e vendosur Republikën e Maqedonisë së Veriut në pozicionin qendror në industrinë e kanabisit brenda rajonit dhe në një vend unik në tregun evropian të kanabisit.

Lejet dhe procedurat

     Leje për kultivimin e kanabisit

 • Subjekti juridik është i detyruar të plotësojë kushtet e mëposhtme:
 • Të ketë siguruar hapësira të përshtatshme, sipërfaqe ose tokë për kultivim, tharje dhe ruajtje, të pajisura në mënyrë adekuate për prodhimin, domethënë aftësinë përpunuese të personit juridik për kultivimin e kanabisit,
 • Hapësira që do të mbrohet në mënyrë atmosferike me një gardh të paktën katër metra në lartësi, me tel brisk para gardhit të mbështjellë në tre rreshta dhe tela me gjemba mbi gardh,
 • Të keni siguruar mbikëqyrje video 24 orëshe në të gjithë hapësirën,
 • Të kesh një siguri fizike 24-orëshe,
 • Të ketë të punësuar të paktën katër persona nga të cilët të paktën një person të jetë farmacist i diplomuar me përvojë pune të paktën tre vjet në fushën e farmacisë dhe një agronom – departamenti i prodhimit të kulturave në terren me një përvojë pune të paktën tre vjet në zonë.
 • Kërkesa për marrjen e një aprovimi për kultivimin e kanabisit dorëzohet në Ministrinë e Shëndetësisë.

  Procedura për mbjelljen e kanabisit
 • Subjekti juridik që ka një aprovim për kultivimin e kanabisit, para se të fillojë mbjelljen, është i detyruar të paraqesë një kërkesë në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave për të marrë një miratim për mbjelljen e kanabisit.
 • Subjekti juridik, pas marrjes së miratimit për mbjellje kanabisi (në tekstin e mëtejmë: kultivues kanabisi), është i detyruar, para fillimit të mbjelljes së farërave të kanabisit, të njoftojë Ministrinë e Shëndetësisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Agjencia e Produkteve Medicinale dhe Pajisjeve Mjekësore.

  Procedura për korrjen dhe tharjen e kërpit
 • Kultivuesi i kanabisit duhet të paraqesë një raport në Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujit dhe Agjencisë për Produkte Medicinale dhe Pajisjeve Mjekësore në lidhje me procesin e përfunduar të kultivimit dhe peshën totale të thatë të marrë, brenda tre ditëve nga dita e procesit të përfunduar të kultivimit.

  Leje për prodhimin e ekstrakteve të kërpit
 • Subjekti juridik paraqet një Kërkesë për Leje me dokumente mbështetëse te AMMD (Agjencia për Barna dhe Pajisjet Mjekësore), e cila merr një vendim pas shqyrtimit të Kërkesës.

Export-Import

 • Sipas legjislacionit ekzistues, lejohet vetëm eksporti i produkteve përfundimtare (ekstrakte, kokrra, vaj dhe të ngjashme). Kompanitë që kultivojnë kanabis në Maqedoninë e Veriut nuk lejohen të eksportojnë bimën dhe për këtë arsye të ngrijnë lulet (të freskëta ose të thata).
 • Produktet përfundimtare mund të klasifikohen, dhe kështu të eksportohen, si tre lloje, në varësi të përmbajtjes së THC të pranishme në produkt:
 • Ushqimi – nën 0,001% THC;
 • Produkti i vijës kufitare – midis 0.001% dhe 0.2% THC (gjithashtu produkte nga kanabisi që janë të ulëta në THC por përmbajnë kanabinoide të tjera, të tilla si CBD, bëjnë pjesë në këtë grup);
 • Mjekësia – mbi 0.2% THC
 • AMMD është organi zyrtar që jep një Leje për eksportin e produkteve dhe ilaçeve të vijave kufitare.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print