Zonat Teknologjike të Zhvillimit Industrial

ZTZhI

Toka në zonat e lira ekonomike jepet me qira afatgjatë për një periudhë deri në 99 vjet për 0.10 euro/m2 në vit. Gjithashtu, ka falas rrjetin e gazit natyror, ujit dhe kanalizimit. Për më tepër, investitorët janë të liruar nga pagesa e taksave komunale në bashkinë lokale si dhe nga tarifat për lejet e ndërtimit.

Përdoruesit e zonave të lira kanë të drejtën e pushimit tatimor 10-vjeçar për tatimin mbi të ardhurat e korporatave dhe ato personale. Investitorët janë gjithashtu të liruar nga pagesa e TVSH-së (tatimi mbi vlerën e shtuar) për importet dhe tregtimin e mallrave në zonat e lira. Për më tepër, investitorët janë të liruar nga pagesa e detyrimeve doganore për pajisjet, makineritë dhe pjesët e këmbimit. Gjithashtu, Qeveria mund të mbështesë rritjen e investimeve kapitale dhe të të ardhurave me 10% kthim të kostove të investimit në makineri të reja të të gjitha llojeve të pajisjeve ose investime në ndërtimin e ndërtesave ose blerjen e tokës.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print