Инвестирај во Северна Македонија

Деловно работење

Во Северна Македонија може да се регистрира компанија со посета на една канцеларија, добивање на информации од едно место и обраќање до еден вработен. Повеќе

Законот за трговски друштва ги регулира деловните активности во Северна Македонија ги дефинира видовите на компании, постапките и регулативите за нивно основање и работење. Повеќе

„Виза“ е дозвола за влез и краткорочен престој или транзит издадена на странец од надлежен орган на Република Северна Македонија.

Повеќе

На државјаните на земјите-членки на ЕУ и на потписниците на Шенгенскиот договор НЕ им треба виза за влез во Република Северна Македонија (и имаат право да влезат во Република Северна Македонија со важечка национална лична карта).

Повеќе

На државјаните на земјите-членки на ЕУ и на потписниците на Шенгенскиот договор НЕ им треба виза за влез во Република Северна Македонија (и имаат право да влезат во Република Северна Македонија со важечка национална лична карта).

Повеќе

Во кои случаи ми требаат дополнителни одобренија за работа надвор од Северна Македонија?

Повеќе

Република Северна Македонија има еден од најатрактивните даночни пакети во Европа, кои го поедноставуваат даночниот систем и стимулираат успешни компании за понатамошно подобрување на работењето и зголемување на профитабилноста.

Повеќе

Клучни индустрии

Северна Македонија е идеална локација за корпорациите кои бараат да започнат или да ги преместат деловните активности. Повеќе

Автомобилскиот сектор ужива динамичен развој и е од големо значење за економијата на земјата.

Повеќе

Индустријата за информатичка и комуникациска технологија е најбрзо растечки сектор во македонската економија и игра важна улога во економијата како снабдувач на работни места и создавач на извоз.

Повеќе

Агробизнис индустријата во земјата е една од најбрзо растечките индустрии со над 10% пораст во последните години.

Повеќе

Текстилната индустрија во Македонија е еден од најразвиените и разновидни сектори на економијата во однос на индустриското производство, вработувањето и заработувачката од извоз и втор најголем индустриски сектор во земјата по металургијата.

Повеќе

Енергетиката е еден од најбитните индустриски сектори во земјата. Развојот на пазарот на енергија во земјата вклучува понатамошна изградба на внатрешна мрежа за дистрибуција на гас.

Повеќе

While the medical technology and pharmaceutical industries are both essential.

Повеќе

Грижа за корисници - инвеститори

Одделот за грижа на корисници – инвеститори има за цел да обезбеди професионална и навремена грижа за потребите на сите странски инвеститори во земјата. Повеќе

Македонскиот бизнис портал за добавувачи е една од основните алатки за обезбедување на  оперативни комуникации и споделување информации за понудата и побарувачката во сите индустрии,

Повеќе

Одделот за грижа на корисници – инвеститори нуди упатства за странски државјани-апликанти (сопственици, сосопственици, управители или дел од управувањето со домашните компании со доминантен странски капитал)

Повеќе

Одделот за грижа на корисници – инвеститори има креирано база на податоци за странски инвеститори во земјата.

Повеќе

Финансиска поддршка

Со законот за финансиска поддршка на инвестициите, Владата на Република Северна Македонија нуди финансирање на Продуктивни почетни инвестиции во насока на зголемување на конкурентноста на економијата и вработувањето. Повеќе

Барањето за доделување на финансиска поддршка се поднесува до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија, заедно со:

Повеќе

Корисникот на финансиската поддршка кој ги исполнил условите согласно склучениот договорот за финансиска поддршка доставува Барање за исплата на финансиска поддршка со потребната документација до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот.

Повеќе

Корисници на финансиска поддршка на инвестиции од претходните години:

Повеќе

Инвестициски локации

Во зависност од потребата на инвеститорите и особено времето на инвестирање, Invest North Macedonia нуди две можности во однос на локацијата за производните места со можност за локации на Гринфилд и готова локација Браунфилд на различни локации и општини во земјава. Повеќе

Гринфилд

Постојат два начини за стекнување земјиште за целите на проектот Гринфилд и можност за закуп на земјиштето за инвестиции во ТИРЗ. Повеќе

Земјиштето во слободните економски зони е достапно под долгорочен закуп за период до 99 години за 0,10 евра / м2 годишно.

Повеќе

Комерцијални згради достапни за купување и изнајмување, побрзо и полесно е да се започне проект и во зависност од проектот финансиски пофлексибилен.

Повеќе

Браунфилд

Кои се придобивките од инвестирањето во браунфилд? Повеќе

Достапноста на згради за кои е потребна минимална инвестиција, ја намалува инвестицијата до времето на производство, можноста за изнајмување на дел од зградите, погодни за помали инвестициски проекти.

Браунфилд портал