Економски индикатори

Економските перформанси на  економијата на Северна Македонија се изразуваат преку стабилен раст на БДП, стапка на инфалација, фискална дисциплина потврдена од меѓународните финансиски институции и добро функционирачка координација помеѓу фискалната и монетарната политика.

Раст на БДП(%)

БДП по глава на жител (евро)

 

СДИ по години (милиони евра)

Извоз по години ( милијарди евра)

Извор: Народна Банка на Република Северна Македонија

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print