Организација

Организација

Правилник за внатрешна – организација на АСИПИРСМ

Правилник за систематизација на работни места

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места – прва измена 2021

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работни места – втора измена 2021

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работни места – трета измена 2021 

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места – прва измена 2022

Правилник за измена на Правилникот за  систематизација на работни места – втора измена 2022

Правилник за измена на Правилникот за систематизација на работни места – трета измена 2022

Правилник за измена на Правилникот за систематизација на работни места – четврта измена 2022

Органограм

Решение за именување на в.д.директор на АСИПИ

Решение за именување на в.д.заменик директор на АСИПИ

Kонтакт листа