Организација

Организација

Правилник за внатрешна – организација на АСИПИРСМ

Правилник за систематизација на работни места

Управен одбор на АСИПИ:

Решение за именување на в.д.директор на АСИПИ Газменд Абдија

Решение за именување на в.д.заменик директор на АСИПИ Сами Рушиди

Решение за разрешување на в.д. директор на АСИПИ Газменд Абдија

Решение за именување на в.д. директор на АСИПИ Зулфи Адили

Решение за разрешување на в.д. директор Зулфи Адили

Решение за разрешување на в.д. заменик директор Сами Рушиди

Решение за именување на в.д. директор Рефик Џемаили

Органограм

Kонтакт листа