Организација

Организација

Правилник за внатрешна – организација на АСИПИРСМ

Правилник за систематизација на работни места

Управен одбор на АСИПИ:

Решение за именување на в.д.директор на АСИПИ Газменд Абдија

Решение за именување на в.д.заменик директор на АСИПИ Сами Рушиди

Решение за разрешување на в.д. директор на АСИПИ Газменд Абдија

Решение за именување на в.д. директор на АСИПИ Зулфи Адили

Органограм

Kонтакт листа на вработeни