Информации од јавен карактер

Инфо детали

Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер на следниот маил

publicinformation@invest.gov.mk

1. Маја Мишковска

email: maja.mishkovska@invest.gov.mk

тел: + 389 2 3169 112

2. Фатиме Кока 

email: fatime.koka@invest.gov.mk 

тел: + 389 2 3169 156

ул. Никола Вапцаров бр.7, 1000 Скопје

Листа - слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија” бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 98/2019), Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија ја објавува следната листа на информации од јавен карактер:

  1. Правилник за внатрешна – организација на АСИПИРСМ
  2. Органограм ноември 2022
  3. Правилник за систематизација на работни места

 4. Закон за основање на АСИПИРСМ

 

6. Процедура за укажувачи на АСИПИРСМ

7. Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер 2020

8. Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер 2021

9.Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер 2022

10. Контакт листа ноември 2022

11.Ревизорски извештај 637- прв дел 2018

12. Ревизорски извештај 785 – втор дел 2018

13. Буџет на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија за 2021 година

Слободен пристап до информации

Обрасци
Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер
Правилник за заштитетно внатрешно пријавување:

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитетно пријавување во инсититуциите во јавниот сектор за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во АСИПИРСМ:

Сузана Василевска 

email: suzana.vasilevska@invest.gov.mk 

тел: + 389 2 3169 116

Офицери за заштита на лични податоци:

Овластени лица – Офицери за заштита на лични податоци:

1. Ридван Јаја – Раководител на Сектор за услуги на инвеститори и постинвестициона поддршка на инвеститорите 

е-маил: ridvan.jaja@invest.gov.mk

тел: + 389 2 3169 115

2. Јасмина Ангеловска – Раководител на одделение за правни работи и меѓународна соработка

е-маил: jasmina.angelovska@invest.gov.mk

тел: + 389 2 3169 125