Информации од јавен карактер

Инфо детали

Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер на следниот маил:
Листа на информации од јавен карактер

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија” бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 98/2019), Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија ја објавува следната листа на информации од јавен карактер:

 1. Надлежности на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот
 2. Основни контакт податоци за имателот на информации од јавен карактер:
 • Назив: Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија
 • адреса: Никола Вапцаров бр. 7, 1000, Скопје
 • тел.контакт: + 389 2 3100 111
 • email: info@invest.gov.mk
 • web: www.invest.gov.mk

3. Одговорно лице на институцијата Зулфи Адили

4. Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

 • Славица Ничоска Донев

          email: slavica.nicoska@invest.gov.mk

          тел: +389 3169 105

 • Фатиме Кока 

          email: fatime.koka@invest.gov.mk

          тел: +389 3169 112

5. Овластено лице за заштитетно внатрешно пријавување:

 • Сузана Василевска 

          email: suzana.vasilevska@invest.gov.mk 

          тел: + 389 2 3169 116

6.Kонтакт листа на вработени

7. Легислатива – надлежности на институцијата – имател на информации:

          7.1. Закон за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија 

          7.2. Закон за финансиска поддршка на инвестиции

8. Прописи кои во рамките на своите надлежности ги донесува имателот на информациите:

          8.1. Правилник за внатрешна организација

          8.2. Правилник за систематизација на работните места 

          8.3. Правилник за заштитено внатрешно пријавување

          8.4. Процедура за спроведување на постапки за јавни набаки

9. Органограм за внатрешна организација 

10. Стратешки планови и стратегии за работа на имателот на информацијата

11. Годишни планови и програми за работа

12. Годишен буџет и завршна сметка 

13. Годишни финансиски планови по квартали и програма за реализација на буџетот

14. Ревизорски извештаи

15. Видови услуги кои ги даваат имателите на информации:

          15.1. Барање за доделување на финансиска поддршка на инвестиции

          15.2. Барање за исплата на финансиска поддршка на инвестициии

16. Тарифници на надоместоци за издавање на реални акти – НЕМА

17. Начин на поднесување на барање за пристап до информации од јавен карактер:

 • усно и писмено барање за пристап до информации
 • електронски пат на следниот маил: publicinformation@invest.gov.mk

18. Програма за работа на институцијата – имател на информација

19. Годишни извештаи

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Обрасци
Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер
Офицери за заштита на лични податоци:

Овластени лица – Офицери за заштита на лични податоци:

1. Ридван Јаја – Раководител на Сектор за услуги на инвеститори и постинвестициона поддршка на инвеститорите 

          email: ridvan.jaja@invest.gov.mk

          тел: + 389 2 3169 115

2. Јасмина Ангеловска – Раководител на одделение за правни работи и меѓународна соработка

          email: jasmina.angelovska@invest.gov.mk

          тел: + 389 2 3169 125

Анонимизирани барања за слободен пристап до информации од јавен карактер и одговори:

Барања и одговори од 2023 година:

1.Барање/Одговор
2.Барање/Одговор
3.Барање/Oдговор
4.Барање/Одговор
5.Барање/Одговор

Барања и одговори од 2022 година:

 1. Барање/Одговор
 2. Барање/Одговор
 3. Барање/Одговор
 4. Барање/Одговор
 5. Барање/Одговор

Барања и одговори од 2021 година:

 1. Барање/Одговор
 2. Барање/Одговор