Огласи

2023

  1. 1. Интерен оглас со бр.01/2023 за Раководител на Сектор за финансиски прашања во Сектор за финансиски прашања
  2. 2. Интерен оглас со бр.02/2023 за Советник за координација на извозни активности на регионални и глобални пазари во Сектор за поддршка и унапредување на извозните активности
  3. 3. Интерен оглас со бр.03/2023 за Самостоен референт за логистичка поддршка во Сектор за поддршка и унапредување на извозните активности
  4. 4. Интерен оглас со бр.04/2023 за Советник за брендирање и креирање на имиџ во Сектор за маркетинг и односи со јавност
  5. 5. Интерен оглас со бр.05/2023 за Советник за координација на соработка меѓу потенцијалните инвеститори и домашни претпријатија во Сектор за услуги на инвеститори и пост-инвестициона поддршка на инвеститорите
  6. 6. Интерен оглас со бр.06/2023 за Советник за контрола на условите на доделување финансиска поддршка на инвестиции (државна помош) во Сектор за финансиска поддршка на инвестициите (државна помош) и контрола на извршување на договорите
  7. 7. Интерен оглас со бр.07/2023 за Советник за истражување на извозни капацитети во Одделение за планирање, истражување и развој, Сектор за поддршка и унапредување на извозни активности