Документи

2022

 1. Извештај за јавни набавки за 2021
 2. Годишен план за јавни набавки за 2021
 3. Завршна сметка на АСИПИРСМ за 2021
 4. Решение за именување на член на УО Анeта Игнатова, декември 2021
 5. Решение за именување на член на УО Лулјета Адили Челику, јули 2018 година
 6. Решение за именување на член на УО Перса Наумовска, февруари 2022 година
 7. Решение за именување на член на УО Мирче Јанев, февруари 2022 година
 8. Решение за именување на член на УО, Фикрет Ибраими, април 2018 година
 9. Решение за именување на член на УО, Горан Тодоров, август 2021 година
 10. Решение за именување на член на УО, Томе Костадиновски, август 2021 година
 11. Годишен план за проценка на ризици од корупција 2022 година
 12. Завршна сметка 2021

2021

 1. Извештај за јавни набавки за 2020
 2. Програма за работа и финансиски план на АСИПИРСМ за 2021 година
 3. Годишен план за јавни набавки за 2021
 4. Закон за основање на АСИПИРМ
 5. Закон за дополнување на Закон за основање на АСИПИРМ
 6. Закон за изменување на Закон за основање на АСИПИРМ
 7. Закон за изменување на Законот на основање на АСИПИРМ
 8. Нацрт извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи - 2017 година (785)
 9. Нацрт извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи - 2017 година (637)
 10. Закон за финансиска поддршка на инвестиции (консолидиран текст)
 11. Закон за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Македонија бр.83 од 2018)
 12. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Северна Македонија бр.98 од 2019)
 13. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Северна Македонија бр.124 од 2019)
 14. Завршна сметка - 2020 година
 15. Процедура за укажувачи на АСИПИРСМ
 16. Годишен план за спречување на корупцијата за 2021
 17. Интерна процедура за спроведување на јавни набавки
 18. Извештај - Јавни Набавки
 19. Решение за разрешување на в.д.Директор на Агенцијата, Дејан Павлески
 20. Решение за именување на в.д.Директор на Агенцијата, Беким Емини

2019

 1. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација 02 октомври 2019
 2. Решение за именување на член на управен одбор Фикрет Ибраими
 3. Решение за именување на членови на управен одбор
 4. Решение за именување на членови на управен одбор
 5. Решение за именување на член на уравен одбор Перса Наумовска
 6. Решение за именување на член на управен одбор Мирјана Донева
 7. Решение за именување на член на управен одбор Љуљета Цељији Алека
 8. Решение за именување на в.д. заменик директор Сами Рушиди
 9. Годишен план за јавни набавки