Документи

Легислатива

 1. Закон за основање на АСИПИРСМ
 2. Закон за дополнување на Законот за АСИПИРСМ
 3. Закон за изменување на Законот за АСИПИРСМ - прва измена
 4. Закон за изменување на Законот за АСИПИРСМ - втора измена
 5. Закон за финансиска поддршка на инвестиции (консолидиран текст)

Процедури/Правилници

 1. Процедура за прием на пријави од укажувачи заради заштитено пријавување во Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот
 2. Годишен план за проценка на ризици од корупција 2022
 3. Интерна процедура за спроведување на постапки за јавни набавки

Годишни извештаи

 1. Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер 2020 година
 2. Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер 2021 година
 3. Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер 2022 година
 4. Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер 2023 година

Одлуки за избор по интерен оглас

 1. Одлука за избор по интерен оглас бр.01/2023
 2. Одлука за избор по интерен оглас бр.02/2023
 3. Одлука за избор по интерен оглас бр.03/2023
 4. Одлука за избор по интерен оглас бр.04/2023
 5. Одлука за избор по интерен оглас бр.05/2023
 6. Одлука за избор по интерен оглас бр.06/2023
 7. Одлука за избор по интерен оглас бр.07/2023

Буџет

 1. Буџет 2019
 2. Буџет 2020
 3. Буџет 2021
 4. Буџет 2023

Завршни сметки

Ревизорски извештаи

 1. Ревизорски извештај - 637
 2. Ревизорски извештај - 785