Инфраструктура

Инфраструктура

Северна Македонија е на крстопат на Југоисточна Европа, што ја прави идеален транзитен и дистрибутивен центар за производи за европските пазари. Развиената патна и железничка инфраструктура, во комбинација со малата површина на земјата, овозможува пристап до секое населено место во Северна Македонија за помалку од 3 часа.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Република Северна Македонија има модерна дигитална телекомуникациска мрежа. Секторот за телекомуникации во земјата е најлиберализираниот во регионот. Во моментот, фиксни телефонски услуги нудат 17 компании, додека мобилната телефонија е во постојан развој. Присуството на четири мобилни оператори гарантира квалитет и достапност на услугите. Одличниот пристап на Интернет во земјата даде многу позитивен придонес кон позитивната деловна клима. Земјата ги следи меѓународните трендови во развојот на своите интернет комуникации и овозможува лесен и брз пристап до интернет преку бројни интернет провајдери.

ПАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Целокупната патна мрежа на земјата изнесува вкупно 13.278 км патишта, со континуирано инвестирање во патишта во согласност со Националната стратегија за патен транспорт, подготвена од Министерството за транспорт и врски со помош на ЕУ. Нови проекти и одржување на мрежата се вршат според годишните ажурирања на Програмата за јавни инвестиции. ‘Рбетот на патната мрежа на земјата се состои од двата паневропски коридори VIII и X.

ЖЕЛЕЗНИЦИ

Железничката инфраструктура во земјата е воспоставена од 1873 година, кога е изградена првата железничка пруга од Скопје до Солун во Грција. Денес железничката мрежа е околу 900 км во една линија. Системот на железничка мрежа е поврзан север-југ со системите на железничка мрежа на Србија и Грција. Вкупната должина на железничката инфраструктура во Коридорот 8 (исток-запад) е околу 306 км на територијата на земјата и 154 км (или 50%) се изградени и оперативни.

АЕРОДРОМИ

Постојат два меѓународни аеродроми во Скопје и Охрид. Постојат редовни директни врски со неколку поголеми европски центри за транспорт. Турскиот „ТАВ“ е нов оператор и управител на аеродромскиот систем во земјата од 2008 година, откако доби право на 20-годишна концесија од Владата.

ПОМОРСКИ СООБРАЌАЈ

Северна Македонија е исклучиво копнена земја. Пристапот до соседните пристаништа е овозможен преку патиштата и железничките врски. Најблиските пристаништа се во Солун, на околу 100 км од грчкиот граничен премин во Гевгелија и во Драч, на околу 150 км од албанскиот граничен премин во Струга. Превозот на патници постои на Охридското Езеро со помали бродови, од 25 до 150 места.

ЕНЕРГЕТИКА

Широко распространетата мрежа за дистрибуција и снабдување со електрична енергија ја прави земјата поволна дестинација за инвестирање на секој дел од нејзината територија. Во 2006 година, австрискиот ЕВН презеде снабдување на домашниот пазар со електрична енергија. Развојот на енергетскиот сектор е приоритет во земјата, особено имајќи го предвид фактот дека 70% од технички достапниот хидро-потенцијал е отворен за тековни и идни инвестиции.

ЦЕВКОВОДИ

Гасовод

Гасоводниот систем, со капацитет од 800 милиони метри кубни годишно, е дел од Коридорот 8. Должината на главниот гасовод е околу 98 км, и се шири од границата со Бугарија до Скопје. Дистрибутивната мрежа што е веќе воспоставена е долга 26 км, а градската е долга 31,5 км. Планираниот развој на мрежата за гасовод во земјата е насочен кон изградба на нови капацитети за производство на електрична енергија и / или греење, проширување на директно снабдување на потенцијални потрошувачи, како и надградба на мрежата за гасовод во регионот и пошироко.

Нафтовод  Солун (Грција) – Скопје (Северна Македонија)

Нафтоводот од 212,6 км се користи за транспорт на сурова нафта од солунското пристаниште до рафинеријата во Скопје. Нафтоводот е изграден во 2002 година долж Коридорот 10 и неговиот капацитет е 360 м³ / ч, односно 2,5 милиони тони годишно.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print