Public Information

Info Details

Applications can be submitted to an officials who mediates the right to access to public information

Email: 

publicinformation@invest.gov.mk

Contact persons:

1. Maja Mishkovska

email: maja.mishkovska@invest.gov.mk

tel: +389 2 3169 112

2. Fatime Koka 

email: fatime.koka@invest.gov.mk

tel: +389 2 3169 156

st. Nikola Vapcarov 7, 1000 Skopje 

Public Informations

According to the Article 9 of the Law on Free Access to Public Information (“Official Gazette of the Republic of Macedonia” No. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016, and 64/2018 and “Official Gazette of the Republic of North Macedonia” No. 98/2019), the Invest North Macedonia publishes the following list of public information:

  1. Правилник за внатрешна – организација на АСИПИРСМ
  2. Органограм-АПРИЛ-2022.pdf
  3. Правилник за систематизација на работни места

 4. Закон за основање на АСИПИРСМ

5. Процедура за укажувачи на АСИПИРСМ

6. Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер 2019

7. Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер 2020

8. Наредба за користење на годишен одмор

9. Contact list August 2022.pdf

Application Forms

Application for access to public information can be found below
Documents related to the utilization of Rights on Free access to the Public Informations
Rulebook on protective internal reporting

According to the Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Rulebook on protective reporting in institutions in the public sector for a person authorized to receive applications submitted for protected internal reporting in Invest North Macedonia:

Suzana Vasilevska

email: suzana.vasilevska@invest.gov.mk 

Tel: + 389 2 3169 116

Офицери за заштита на лични податоци:

Овластени лица – Офицери за заштита на лични податоци:

1. Ридван Јаја – Раководител на одделение за внатрешна ревизија

е-маил: ridvan.jaja@invest.gov.mk

тел: + 389 2 3169 115

2. Јасмина Ангеловска – Советник – внатрешен ревизор

е-маил: jasmina.angelovska@invest.gov.mk

тел: + 389 2 3169 115