Финансиска поддршка

Општи клучни точки

Со Законот за финансиска поддршка на инвестиции, Владата на Република Северна Македонија го поттикнува економскиот раст преку поддршка за продуктивни почетни инвестиции заради зголемување на конкурентноста на македонското стопанство и намалување на невработеноста. Голем број на македонски компании користејќи ја Програмата за доделување на финансиска поддршка ги реализираа своите инвестициски проекти и придонесоа кон  зголемување на  економскиот капацитет на земјата.

Критериуми за склучување на договор:

  • Продуктивна почетна инвестиција,
  • Зголемување на вкупните приходи од работењето и 
  • Просечниот број на вработените не е намален за повеќе од 5%.

Мерки за доделување на финансиска поддршка:

  • Нови вработувања,
  • Соработка со локални добавувачи,
  • Технолошки развој и истражување (R&D),
  • Проекти од значаен економски интерес,
  • Капитални инвестиции и приходи,
  • Откуп на средства од компании со потешкотии и
  • Зголемување на конкурентноста на пазарот.

ДОПОЛНИТЕЛНА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

За инвестиции од страна на деловни субјекти кои се основани од македонски државјани, а имаат живеалиште или привремен престој надвор од земјата износот на финансиската поддршка се зголемува за 15% од оправдани инвестициски трошоци до максимум 1.000.000 евра годишно.

Дополнителна финансиска поддршка на веќе одобрениот основен износ на финансиска поддршка се доделува и за инвестиции реализирани во недоволно развени подрачја на територијата на Северна Македонија преку инструментот за рамномерен регионален развој.

Закон за финансиска поддршка на инвестиции 2021 (консолидиран текст)

Download Here

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print