Announcements

2021

 1. Годишен план за јавни набавки за 2019 година

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/c289257b-c2cd-485d-a2e9-aa2400d78827/1

 2. Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.04.2019 до 30.06.2019

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-quartal-evidences/a84342ee-69ac-443b-b949-e3ac7f47250f

 3. Известување за склучен договор за јавна набавка за Ангажирање на Агенција за привремени вработувања по оглас број 01477/2019

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3054dbf6-8a57-4c8f-8c8a-b0650abe1605

 4. Известување за склучен договор за јавна набавка за Дел 1-Моторни бензини по оглас број 04125/2019

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4ab06f80-38a9-4709-83f7-af193137cd0b

2019

 1. Годишен план за јавни набавки за 2019 година

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/c289257b-c2cd-485d-a2e9-aa2400d78827/1

 2. Квартална евиденција за набавки под праговите и посебни услуги за период 01.04.2019 до 30.06.2019

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-quartal-evidences/a84342ee-69ac-443b-b949-e3ac7f47250f

 3. Известување за склучен договор за јавна набавка за Ангажирање на Агенција за привремени вработувања по оглас број 01477/2019

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/3054dbf6-8a57-4c8f-8c8a-b0650abe1605

 4. Известување за склучен договор за јавна набавка за Дел 1-Моторни бензини по оглас број 04125/2019

  https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/4ab06f80-38a9-4709-83f7-af193137cd0b