Informacioni i tregut

Treg me rritje të shpejtë

 • Republika e Maqedonisë së Veriut është një treg me rritje të shpejtë.
 • Maqedonia e Veriut është nënshkruese e tre marrëveshjeve shumëpalëshe të Tregtisë së Lirë:
 • MSA (Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit) me vendet anëtare të BE-së;
 • EFTA (Zvicër, Norvegji, Islandë dhe Lihtenshtajn) dhe
 • CEFTA (Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Moldavia, Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina dhe Kosova).
 • Përveç marëveshjes multilaterale, Maqedonia e Veriut gjithashtu ka nënshkruar dy marrëveshje bilaterale të tregtisë së lirë me vendet e mëposhtme:
 • Marrëveshja bilaterale e tregtisë së lirë me Turqinë dhe
 • Marrëveshja bilaterale e tregtisë së lirë me Ukrainën
 • Këto marrëveshje i japin Maqedonisë së Veriut qasje pa taksa për më shumë se 650 milion konsumatorë. Maqedonia e Veriut është gjithashtu anëtare e Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT) që nga viti 2003.
 • Sipas të dhënave paraprake të Entit Shtetëror të Statistikave, vlera totale e mallrave të eksportuara nga Republika e Maqedonisë së Veriut në periudhën janar-dhjetor 2019 arriti në 395 093 849 mijë denarë, një rritje prej 9.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Mallrat e importuara kishin vlerë 520 529 015 mijë denarë në të njëjtën periudhë, ose 10.3% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar.
 • Deficiti tregtar ishte 125 435 166 mijë denarë në periudhën janar-dhjetor 2019.
 • Mbulimi i importit nga eksporti në periudhën janar-dhjetor 2019 ishte 75.9%.
 • Tregtia e jashtme me produkte tregon se në eksportet produktet më të rëndësishme sigurohen nga katalizatorët me metale të çmuar ose përbërje metali të çmuar si substanca aktive, komplete instalimesh të ndezjes dhe grupe të tjera instalimesh të një lloji të përdorur në automjete, aeroplanë vendet e nëngrupit 821.1 dhe ferro-nikelit.
 • Artikujt më të rëndësishëm në importe janë platini dhe lidhjet e platinës, të papërpunuara ose pluhur, metale të tjerë të grupit të platinës dhe lidhjeve të tyre, të papërpunuar ose në formë pluhuri, vajra të naftës dhe vajra të marra nga minerale bituminoze (përveç lëndëve të papërpunuara) dhe prodhime qeramike për përdorime laboratorike, kimike ose të tjera teknike.
 • Sipas shumës totale të tregtisë së jashtme në periudhën janar-dhjetor 2019, partnerët më të rëndësishëm tregtarë të Republikës së Maqedonisë së Veriut ishin Gjermania, Britania e Madhe, Greqia, Serbia dhe Italia.
 • Tregtia e jashtme e shprehur në Euro dhe dollarë amerikanë
 • Vlera totale e mallrave të eksportuara nga Republika e Maqedonisë së Veriut, e shprehur në Euro në periudhën janar-dhjetor 2019 arriti në 6 423 703 mijë euro, një rritje prej 9.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa vlera e mallrave të importuar në të njëjtën periudhë ishte 8 463 171 mijë Euro, ose 10.3% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Deficiti tregtar në periudhën janar-dhjetor 2019 ishte 2 039 468 mijë Euro.
 • Në periudhën janar-dhjetor 2019, vlera totale e mallrave të eksportuara nga Republika e Maqedonisë së Veriut arriti në 7 187 566 mijë dollarë amerikanë, një rritje prej 4.0% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa vlera e mallrave të importuara nga e njëjta periudhë ishte 9 470 289 mijë dollarë amerikanë, ose 4.6% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Deficiti tregtar ishte 2 282 723 mijë dollarë amerikanë në periudhën janar-dhjetor 2019.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print