Industritë dhe tregjet

Rritja ekonomike

  • Industria ka një nga pozicionet më të rëndësishme në rritjen ekonomike të Maqedonisë së Veriut. Zhvillimi i shpejtë i industrisë është një nga nxitësit më të rëndësishëm të rritjes ekonomike, ndryshimit në marrëdhëniet socio-ekonomike dhe mënyrës së jetesës së popullsisë, interesit në rritje për përparimin teknologjik, etj.
  • Kjo rritje e biznesit dhe ndikimi i saj i jashtëzakonshëm e detyroi nevojën që biznesi të gjurmonte dhe vlerësonte në mënyrë më të ndërlikuar. Që nga viti 1952 në zyrën e statistikave indeksi i prodhimit industrial është llogaritur çdo vit, duke marrë kështu një sasi optimale të të dhënave në bazë të të cilave mund të gjejmë përgjigjen e pyetjeve në lidhje me rritjen industriale dhe ekonomike. Indeksi i vëllimit të prodhimit shpreh lëvizjen e prodhimit të përgjithshëm industrial dhe është një nga treguesit bazë statistikorë për planifikimin shoqëror dhe zhvillimin ekonomik, mbi të cilin përcaktohet metoda më e pranueshme e menaxhimit të politikës ekonomike.
  • Indeksi i vëllimit të prodhimit industrial, shkurt 2020
  • Indeksi i vëllimit industrial në shkurt 2020, krahasuar me shkurt 2019, ishte 103.5 sipas të dhënave të Zyrës Shtetërore të Statistikave.
  • Prodhimi industrial në sektorin e minierave dhe guroreve u rrit me 7.7% në Shkurt 2020 krahasuar me Shkurt 2019, ndërsa u rrit me 6.6% në segmentin e prodhimit, ndërsa u ul me 13.3% në sektorin e energjisë elektrike, gazit, dhe klimatizimit.
  • Rritja në sektorin e prodhimit është kryesisht për shkak të rritjes së prodhimit në sektorët prodhimi i pijeve, prodhimi i produkteve të duhanit, prodhimi i tekstileve, prodhimi i veshjeve, prodhimi i kimikateve dhe produkteve kimike, prodhimi i produkteve themelore farmaceutike dhe përgatitjeve farmaceutike, prodhimi i produkteve të gomës dhe plastikës, prodhimi i metaleve themelore, prodhimi i produkteve të fabrikuara prej metali, përveç makinerive dhe pajisjeve, prodhimi i automjeteve motorike, rimorkio dhe gjysmë rimorkio dhe prodhimi i mobiljeve.
  • Prodhimi industrial nga grupimet kryesore industriale në shkurt 2020 ishte më i lartë në mallrat e ndërmjetëm krahasuar me shkurt 2019, përveç energjisë me 1.1%, mallrave kapitale me 10.4% dhe produkteve të qëndrueshme të konsumit me 6.4% dhe mallrave të konsumit jo të qëndrueshëm me 7.0% por më e ulët në energji me 7.8%.
  • Indeksi i prodhimit industrial në periudhën Janar – Shkurt 2020 ishte 101.9 krahasuar me Janar – Shkurt 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print