PFR Eksportit

Pyetjet më frequente rreth eksportit

 1. 1
  A merr pjesë Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit në panaire ndërkombëtare?

  Po. Agjencia organizon pjesëmarrjen në panaire ndërkombëtare dhe ngjarje të tjera tregtare dhe biznesi.

 2. 2
  A bashkëpunon Agjencia me shoqata të tjera biznesi, grupe dhe oda ekonomike gjatë përgatitjes së tyre për pjesëmarrje në ngjarje biznesi dhe panaire?

  Për realizimin e suksesshëm të aktiviteteve promovuese të eksportit, Agjencia bashkëpunon me komunitetin e biznesit (oda, shoqata, grupe dhe kompani dhe SIPPO - Agjencia zvicerane për mbështetjen e eksportit).

 3. 3
  Cilat janë aktivitetet kryesore që kryen Agjencia për promovim të eksportit?
  • Organizimi i pjesëmarrjes në panaire ndërkombëtare dhe ngjarje të tjera të biznesit;
  • Organizimi i takimeve dhe trajnimeve për kompanitë;
  • Përgatitja e raporteve të tregut si dhe Sigurimi i të dhënave për industritë që janë të rëndësishme për ekonominë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 4. 4
  Cilët sektorë të synuar i mbështet Agjencia?

  Agjencia përqendrohet në katër sektorët e synuar që kontribuojnë më shumë në rritjen e eksporteve të vendit:

  • Industria e tekstilit;
  • Industria e metaleve, mekanika precize dhe pjesët e automobilave;
  • Agrobiznesi dhe industria e përpunimit të ushqimit dhe TIK;
 5. 5
  Rregulloret ligjore dhe strategjitë:
  • Ligji për themelimin e Agjencisë për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 57/10, 36/11, 41/14 dhe 64/18),
  • Strategjia industriale e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2018-2027 dhe
  • Strategjia për eksport (në fazën e përpunimit)
 6. 6
  A organizon Agjencia trajnime për kompanitë që ekspozojnë në stendën kombëtare?

  Po. Agjencia organizon trajnime me ekspertë të veçantë të industrisë. Ne gjithashtu organizojmë vizita të kapaciteteve prodhuese të ndërmarrjeve.

 7. 7
  Cilin model të prezantimit në panaire e zbaton Agjencia?

  Agjencia mbështet modelin e përfaqësimit të përbashkët në panairet ndërkombëtare përmes konceptit të një stende kombëtare. Ekspozuesit prezantojnë me markën Invest North Macedonia.

 8. 8
  Hapat e parë për eksport.

  Në mënyrë që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të mësojnë për tregjet evropiane dhe botërore, ata duhet të përqendrohen në parimet e përgjithshme të eksportit që kompanitë duhet të përdorin dhe, natyrisht, të zhvillojnë strategjinë e tyre të eksportit të përshtatur për NVM-të.

 9. 9
  A sjell eksporti përfitime për kompanitë vendase?

  Eksporti sjell shumë përparësi. Më të rëndësishmet prej tyre janë:

  • Rritja e nivelit të shitjes,
  • konkurrenca në më shumë tregje,
  • fitime më të larta dhe
  • rrezik të zvogëluare të qenit i pranishëm vetëm në një treg.
  • Eksporti ju ndihmon të ndërtoni konkurrencën globale, si dhe një reputacion më të madh në tregun e brendshëm.
 10. 10
  Si mund të aplikojë një kompani për një panair?

  Agjencia shpall thirrje publike. Kompania që është e interesuar të bëhet bashkë-ekspozuese në një panair të caktuar duhet të plotësojë një formular aplikimi që është pjesë e thirrjes publike dhe të përmbushë kriteret e nevojshme për zgjedhjen e thirrjes.