PFR Mbështetjes financiare

Pyetjet më frequente rreth mbështetjes financiare

 1. 1
  Si të aplikoni?

  Subjekti afarist është i detyruar të paraqesë kërkesë për mbështetje financiare së bashku me letrën e qëllimit, planin e biznesit dhe raportin financiar për vitet e kaluara.

 2. 2
  A ka mundësi që “Online” të aplikohet për mbështetje financiare?

  I gjithë dokumentacioni në formë të shkruar dorëzohet në arkivin e Agjencisë për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kërkesa për dhënien e mbështetjes financiare është bashkangjitur në faqen e Agjencisë për investime të huaja dhe promovim të eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 3. 3
  A mund të aplikohet për më shumë masa?

  Aplikimi për mbështetje financiare mund të dorëzohet për disa lloje masash të mbështetjes financiare.

 4. 4
  Çfarë është një investim fillestar produktiv?

  "Investimet fillestare prodhuese" janë investimet në aktive dhe/ose jo-materiale që lidhen me: - krijimin e një subjekti të ri biznesi; - zgjerimin e kapaciteteve prodhuese të subjektit afarist ekzistues; - prezantimi i një proces prodhimi; - prezantimi i produkteve të reja; - ndryshim thelbësor në procesin e përgjithshëm të prodhimit të njësisë ekonomike ekzistuese dhe - blerjen  aktive nga një ent biznesi që është në proces falimentimi, me kusht që ato të blihen nga një njësi ekonomike që nuk është në kapital ose marrëdhënie tjetër në përputhje me ligj me subjektin nga i cili janë blerë aktivet.

 5. 5
  Sa të vjetra duhet të jenë dokumentet shtesë kur aplikoni?

  Jo më të vjetër se 60 ditë.

 6. 6
  Cilat subjekte afariste mund të aplikojnë për mbështetje financiare?

  Bizneset që kanë filluar me një investim fillestar produktiv, nuk kanë rënie të të ardhurave totale operative dhe nuk shënojnë rënie të numrit total të punonjësve me më shumë se 5% në vitin e fundit krahasuar me mesataren e tre viteve të mëparshme.

 7. 7
  A mund të aplikojnë investitorët e huaj?

  Tregtarët e regjistruar në Regjistrin e Kompanive në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të aplikojnë për mbështetje financiare.

 8. 8
  Çfarë konsiderohet makinë e re për sa i përket Ligjit?

  "Makineri e re" është çdo makinë, pajisje  i prodhuar jo më herët se dy vjet nga data e blerjes, dhe është prokuruar ose prodhuar nga përfituesi i mbështetjes financiare sipas kushteve reale të tregut dhe çmimit të përcaktuar në përputhje me standardet ndërkombëtare të kontabilitetit të pranuara në Republika e Maqedonisë së Veriut.

 9. 9
  Çfarë nënkuptohet me projekt investimi në kuptim të Ligjit?

  “Projekt investues” janë të gjitha aktivitetet që do të ndërmerren nga subjekti afarist dhe që përfshijnë investime në ndërtimin e objekteve të reja ose përshtatje, rikonstruksion ose zgjerim të objekteve ekzistuese, prokurim të pajisjeve, makinerive dhe impianteve dhe hapjen e vendeve të reja të punës në përputhje me planin e biznesit. , si dhe investimet jo-materiale

 10. 10
  Në cilën datë lidhet më së voni marrëveshja e mbështetjes financiare?

  Marrëveshjet për dhënien e mbështetjes financiare nënshkruhen/lidhen jo më vonë se 31 korrik të vitit aktual.

 11. 11
  Deri kur dorëzohet kërkesa për pagesën e mbështetjes financiare?

  Përfituesit e mbështetjes financiare pas paraqitjes së aplikacionit për dhënie të mbështetjes financiare dhe pas përfundimit të marrëveshjes për dhënien e mbështetjes financiare kanë të drejtë të paraqesin kërkesë për pagesën e mbështetjes financiare jo më vonë se  31 gushti.

 12. 12
  A mund të ndryshohet marrëveshja tashmë e lidhur për dhënien e mbështetjes financiare?

  Marrëveshja për mbështetje financiare të investimeve mund të ndryshohet nëse për një projekt të caktuar investues subjekti afarist paraqet kërkesë për zgjerimin e fushës së mbështetjes financiare duke dhënë një lloj tjetër të mbështetjes financiare. Marrëveshja për mbështetjen financiare të investimeve mund të ndryshohet nëse për një projekt të caktuar investues subjekti afarist paraqet kërkesë për ndryshimin e shumës minimale të investimit dhe ajo rritet pa kufizime ose zvogëlohet, por jo më shumë se 20% i vlerës totale të investimit. projekt investues për të cilin është lidhur Marrëveshja për dhënien e mbështetjes financiare, përveç përfituesve të mbështetjes financiare nga neni 22 i Ligjit për mbështetjen financiare të investimeve. Kërkesa për ndryshimin e kontratës për dhënien e mbështetjes financiare dorëzohet jo më vonë se 31 maj i vitit aktual.