Трговија со Северна Македонија

Вкупна вредност на извезената стока

Вкупната вредност на извезената стока од Северна Македонија во периодот јануари-ноември 2023 година изнесува 7,7 милијарди евра, што е зголемување од 0,2 отсто во однос на истиот период минатата година. Вредноста на увезената стока во истиот период изнесува 10,2 милијарди евра или за 8,3 % помалку од истиот период лани. Вкупниот трговски дефицит изнесуваше 2,5 милијарди евра.

Најзначајните извезени производи за 2023 година:

• катализатори со благородни метали или соединенија од благородни метали како активна супстанција,

• производи од фероникел, железо и челик,

• облека и препарати од нафта.

Главни извозни партнери: Германија, Србија, Косово, Бугарија и Грција.

Најзначајните увезени производи во 2023 година:

• сурова нафта,

• платина и легури на платина,

• моторни возила и електрична енергија.

Главни увозни партнери: Велика Британија, Германија, Грција, Кина и Србија.

* Извор: Државен завод за статистика, јануари 2024 година

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print