ЧПП финансиска поддршка

Често поставувани прашања за финансиската поддршка

 1. 1
  Како се аплицира?

  Деловниот субјект потребно е да достави барање за доделување на финансиска поддршка заедно со писмо на намери, деловен план и финансиски извештај за претходните години.

 2. 2
  Дали постои можност за Online поднесување на барање за доделување на финансиска поддршка?

  Целокупната документација во пишана форма се доставува до архивата на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Р.С.Македонија. Барањето за доделување на финансиска поддршка е прикачено на страната на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот.

 3. 3
  Дали може да се аплицира за повеќе мерки?

  Барањето за доделување на финансиска поддршка може да биде поднесено за повеќе видови мерки за финансиска поддршка.

 4. 4
  Што е продуктивна почетна инвестиција?

  Продуктивна почетна инвестиција е инвестиција во материјални и/или нематеријални средства поврзани со основање на нов деловен субјект, проширување на капацитетот на постоечкото производство, нов производствен процес, нови производи, суштинска промена на целокупниот процес на производството, стекнување на основни средства од деловен субјект кој е во постапка на стечај или ликвидација.

 5. 5
  Колку стари треба да се дополнителните документи при аплицирањето?

  Не постари од 60 дена.

 6. 6
  Кои деловни субјекти можар да аплицираат за финансиска поддршка?

  Деловни субјекти кои започнале со продуктивна почетна инвестиција, немаат намалување на вкупните приходи од работењето и не бележат намалување на вкупниот број на вработени за повеќе од 5% во последната година во однос на просекот од претходните три годни.

 7. 7
  Дали странски инвеститори можат да аплицираат?

  Трговци регистрирани во Регистарот на трговски друштва во Централниот Регистар можат да аплицираат за финансиска поддршка.

 8. 8
  Што се смета за нова машина во смисла на Законот?

  Нова машина е секоја машина, опрема или постројка произведена не порано од две години од датумот на купување, која не е претходно користена и е набавена или произведена од корисникот на финансиска поддршка.

 9. 9
  Што се подразбира под инвестициски проект во смисла на Законот?

  Инвестициски проект се сите активности кои ќе бидат превземени од деловниот субјект и кои вклучуваат инвестиции во изградба на нови односно адаптација, реконструкција или доградба на веќе постоечките објекти, набавка на машини и опрема.

 10. 10
  До кога најдоцна се склучува договорот за финансиска поддршка?

  Договорите за доделување на финансиска поддршка со корисниците се склучуваат не подоцна од 15-ти Октомври во тековната година.

 11. 11
  До кога најдоцна се поднесува барањето за исплата на финансиска поддршка?

  Корисниците на финансиска поддршка по поднесувањето на барањето за доделување на финансиска поддршка и по склучувањето на договорот за доделување на финансиска поддршка имаат право да поднесат барање за исплата на финансиска поддршка најдоцна до 15-ти Ноември.

 12. 12
  Дали може да се измени веќе склучениот договор за доделување на финансиска поддршка?

  Договор за финансиска поддршка може да се измени доколку за одреден инвестициски проект деловниот субјект поднесе барање за доделување и на друг вид на финансиска поддршка од членот 14 од Законот за финансиска поддршка на инвестиции и тоа најдоцна до 1-ви Август во тековната година до Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот.