Лиценци и дозволи

Одобренија

Во кои случаи ми требаат дополнителни одобренија за работа надвор од Северна Македонија?

Некои деловни активности утврдени со Законот за трговски друштва мора да добијат дополнителни лиценци за работа или дозволи пред да започнат со нивното работење. За компаниите кои работат во одредени области, како што се фармацевтски производи, банкарство, осигурување и едукативни активности, процесот на регистрација е проследен со процес на лиценцирање со релевантните органи кои покриваат прашање на лиценци и / или дозволи во нивната соодветна деловна област.

Лиценца или друг акт издаден од релевантен орган е неопходен за да се претстави до Централниот регистар со цел да се заврши регистрацијата на компанијата во таков случај. Вработените во Централниот регистар се обучени да ги насочуваат новорегистрираните компании до соодветните органи за лиценцирање.

ЛИЦЕНЦИ И ДОЗВОЛИ

Покрај регистрацијата на сите деловни активности утврдени со Законот за трговски друштва, некои деловни активности мора да добијат дополнителни лиценци за работа или дозволи пред да започнат со нивното работење. За компаниите кои работат во овие области, процесот на регистрација е проследен со процес на лиценцирање со релевантните органи кои покриваат прашање на лиценци и / или дозволи во нивната соодветна деловна област.

Вработените во Централниот регистар се обучени да ги насочуваат новорегистрираните компании до соодветните органи за лиценцирање.

За повеќе информации: – Licenses and permits per sector

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print