Фармацевтски производи и медицински помагала

Клучни информации

Одгледување и производство на канабис и екстракти од коноп во Република Северна Македонија

 • Северна Македонија е една од ретките земји во светот за законски регулирано право на одгледување и извоз на медицински канабис. 
 • Земјата го легализира растот на марихуаната за медицински цели на 9-ти февруари 2016 година.
 • Системот за медицински канабис во Северна Македонија е различен од повеќето земји во Европа, бидејќи земјата го прифати канадскиот орворен модел за поризводи базирани на канабис, наместо проиводство под државен монопол.
 • Ова доведе изворите во индустријата да бидат оптимисти дека Северна Македонија може да биде лидер во оваа област, бидејќи развојот од приватните компании наместо од државен монопол ќе ги охрабри оние во секторот да нудат иновативни производи и да ги оценат како конкурентни.
 • Целта да се биде водечки извозник на медицински производи од канабис во Европа го поттикнува производството на канабис во Република Северна Македонија.

Секторски преглед

Република Северна Македонија е една од ретките места во светот што овозможува одгледување и извоз на медицински канабис. Легализацијата на канабисот за медицински цели ја прави земјата една од ретките земји во светот кои дозволуваат одгледување и извоз на растението – отварање на вратите за претпримачи и инвеститори. македонскиот фармацевтски пазар во моментот се проценува на над 146 милиони евра годишно и земјата увезува над 50% од своите медицински производи. 

Предности

Нашата земја одлучи да го прифати приодот на слободен пазар кон одгледувањето, дистрибуцијата и продажбата на канабисот, отсликувајќи го Канадскиот приод  – дозволувајќи на приватните компании да го обработуваат и дистрибуираат растението во Северна Македонија. Нашиот пристап кон одгледување канабис нуди бројни предности во однос на иновативноста во медицинскиот канабис и цената на производите, ставајќи ја земјата во централната позиција во индустријата за канабис во регионот како  и на единствено место на европскиот пазар на канабис.

Дозволи и процедури

Дозвола за одгледување канабис

Правното лице е должно да ги исполнува следниве услови:

 • Да се обезбедат  соодветни простории, површини или земјиште за одгледување, сушење и складирање, соодветно опремени за производство, односно капацитети за преработка и за одгледување канабис,

 • Просторот да биде заштитен атмосферски со ограда од најмалку четири метри во висина, со жица пред оградата, завиткана во три реда и бодликава жица над оградата,

 • Да се обезбеди 24-часовен видео надзор над целиот простор,

 • Да се обезбеди 24-часовно физичко обезбедување,
 •  
 • Да има вработено најмалку четири лица од кои најмалку едно лице треба да биде дипломиран фармацевт со работно искуство од најмалку три години во областа на фармацијата и еден агроном – оддел за производство на растителни култури, со работно искуство од најмалку три години во оваа област.

Апликацијата за добивање на одобрение за одгледување канабис се доставува до Министерството за здравство.

Постапка за сеење / садење канабис

Правното лице кое има одобрение за одгледување канабис, пред да започне со сеидбата / садењето, е должно да поднесе барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство заради добивање на одобрение за сеидба / садење канабис.

Правното лице, по добивањето на одобрението за сеење / садење канабис (во натамошниот текст: одгледувач на канабис), е должно, пред почетокот на сеидбата / садењето на семето канабис, да го извести Министерството за здравство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Агенцијата за лекови и медицински помагала.

Постапка за берење и сушење на коноп

Одгледувачот на канабис доставува извештај до Министерството за здравство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за лекови и медицински помагала за завршениот процес на одгледување и добиената вкупна сува тежина, во рок од три дена од денот на завршениот процес на одгледување.

Дозвола за производство на екстракти од коноп

Правното лице доставува Барање за дозвола со придружни документи до АЛМП (Агенција за лекови и медицински помагала), која донесува одлука по разгледување на Барањето.

Извоз - Увоз

Според постојното законодавство, дозволен е само извоз на финални производи (екстракти, гранули, масло и слично). Компаниите што одгледуваат канабис во Северна Македонија не смеат да го извезуваат растението и смрзнато, свежо или сушено.

Крајните производи може да се класифицираат, а со тоа и да се извезат, како три вида, во зависност од содржината на ТHC во производот:

 • Храна – под 0,001% THC;

 • Производ на гранична линија – помеѓу 0,001% и 0,2% THC (исто така производи од канабис кои имаат малку THC, но содржат други канабиноиди, како што е CBD, спаѓаат во оваа група);

 • Медицина – над 0,2% THC

Агенција за лекови и медицински помагала е официјално тело што дава дозвола за извоз на производи и лекови од граничната линија.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print