Водич за извоз

Извозни поволности за домашните компании

Извозот носи многу предности. Најважните од нив се: зголемена продажба, конкурентност на повеќе пазари, поголем профит и намален ризик да бидат присутни на само еден пазар. Извозот ви помага да изградите глобална конкурентност, како и поголема репутација на домашниот пазар.
Извозот од Република Северна Македонија е двигател на зголемување на производствениот капацитет на домашниот пазар. Околу 80% од нашиот извоз е направен во 10 земји, вклучувајќи ги ЕУ и Србија и Косово. Република Северна Македонија најмногу извезува во Германија со повеќе од 40% од вкупниот извоз. Најголем дел од производите што се извезуваат од Македонија се: производи од текстил ЛОН, наливно вино, делови за автомобилска индустрија, челик, електрични метални производи, тутун и др.
За да започнете со извоз, потребно е да се донесат стратешки одлуки во врска со:
• Промени во планирањето;
• Промени во организацијата и управувањето со ресурсите во самата компанија;
• Подобрување на производствениот процес;
• Инвестирање во производи што ќе ве направат конкурентни на странскиот пазар;
• Зголемување на производните капацитети;
• Истражување на пазарот;
• Зголемување на бројот на вработени;
• Осигурување дека имате финансиски средства што ќе ги поддржуваат извозните активности;
• Обезбедување извозна дозвола и девизна сметка;
• Оперативна веб-страница и
• Одлично познавање на странски јазици.
Успешните извозни компании секогаш имаат управување ориентирано кон иновации, размислуваат на глобално ниво и веруваат во силите на пазарот и конкуренцијата.
Вие ќе се сметате за успешен извозник доколку претходно сте биле успешни на домашниот пазар и имате производ што не може лесно да го копира друга компанија, што му дава уникатност и поголема важност и сигурна продажба.
Еден од главните двигатели за успешен влез на странскиот пазар е промоција, што се постигнува преку учество на саеми, изложби и конференции, кои се одлична можност да се запознаат потенцијалните клиенти и потрошувачи. Повеќе од 2.500 саеми се одржуваат секоја година низ целиот свет, така што вашите можности за ваков вид презентација се скоро неограничени.
Светската трговска организација, чија членка е и нашата земја, е основана со цел да се обезбеди највисок можен степен на трговска слобода, односно да се создадат услови за отстранување на трговските бариери меѓу земјите. Северна Македонија е членка на СТО од 4 април 2003 година.
Постојат договори за слободна трговија помеѓу различни групи на земји. Земјата веќе има потпишано неколку договори, вклучително ЦЕФТА (договор меѓу земјите од Централна Европа), ЕФТА (со Швајцарија, Норвешка, Ирска и Лихтенштајн), како и договори за слободна трговија со Турција и Украина.

export@invest.gov.mk

When deciding to export, companies need to develop export plans that will be their guides in the process of the implementation of the activities in internationalization. The most common process of planning on the export activities starts with analysis of the company itself and its capacity to export, analysis of the business environment and screening of potential export target markets as well as deciding on the ones with greatest opportunities for the exporter.

When decided on the target market, the company should choose the most appropriate entry mode and then develop suitable plans for the implementation of the marketing strategy and adoption of the elements of the marketing mix to the conditions and needs of the new markets. The most important decisions refer to the choices related to the product, distribution, promotion and pricing.

Product or service to be exported:

 • Modification of the product to the target market requirements
 • Technical and quality characteristics of the product
 • Standardization and quality control issues
 • Legal and marketing requirements on the local market
 • Packaging issues
 • Delivery times
 • Consumption habits on the new markets

Price:

 • Setting the right price for the export market taking into account all the costs, the conditions on the market, purchasing power and the demand for the product/service as well as the prices of the competition
 • Export insurance
 • Payment methods and possibilities
 • Currency issues

Distribution:

 • Decisions of the distribution modes
 • Decisions on the coverage of the market
 • Deciding on the type and number of intermediaries to be used
 • Buying habits
 • Distribution structure

Promotion:

 • Adopting the promotional strategy  to the cultural aspects and buying habits of the new markets
 • Deciding on the promotional techniques
 • Deciding on the media to be used

Please find here a brochure with guidelines for exporting.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print