Технолошко-индустриски Развојни Зони

ТИРЗ

Земјиштето во слободните економски зони е достапно под долгорочен закуп за период до 99 години за 0,10 евра / м2 годишно.

Дополнително, постои бесплатна врска со мрежата на природен гас, вода и канализација. Покрај тоа, инвеститорите се ослободени од плаќање даноци за комунални услуги на локалната општина, како и од такси за одобренија за градење.

Корисниците на слободните зони имаат право на 10-годишно ослободување од плаќање на корпоративен и персонален данок на доход. Инвеститорите исто така се ослободени од плаќање ДДВ (данок на додадена вредност) за увоз и трговија со стоки во слободните зони.

Покрај тоа, инвеститорите се ослободени од плаќање на царински давачки за опрема, машини и резервни делови. Покрај тоа, Владата може да поддржи раст на капитални инвестиции и приходи со 10% враќање на инвестициските трошоци во нови машини, сите видови опрема или инвестиции во изградба на градежно или купување земјиште.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print