Регистрација на компанија

Процедура

Постапка за регистрација / отворање компанија во Северна Македонија

Законот за трговски друштва ги регулира деловните активности во Северна Македонија ги дефинира видовите на компании, постапките и регулативите за нивно основање и работење. Според измената и дополнувањето на Законот за трговските друштва, Централен регистар е орган овластен да ги извршува сите регистрации на компании и институцијата да ги води трговскиот регистар на сите компании. Бидејќи на сите странски инвеститори им се дадени истите права и привилегии како македонските државјани, тие имаат право да основаат и да работат со сите видови сопствени приватни компании или акционерски друштва.

Форми на компании

Во согласност со Законот за трговски друштва, и македонски и странски физички лица или компании можат да основаат следниве видови деловни субјекти:

 • Општо партнерство
 • Ограничено партнерство
 • Друштво со ограничена одговорност (ДОО)
 • Акционерско друштво
 • Ограничено партнерство од акции
 • Трговец поединец

Едношалтерски систем

Централниот регистар имплементираше едношалтерски систем преку кој формирањето на компанијата во Македонија може нормално да се заврши во рок од четири часа (2-3 работни дена во пракса). Едношалтерскиот систем ги презема сите постапки за регистрација кај разни државни тела (вклучително и обезбедување даночна лична карта бр.).

Ова значително ги намалува административните бариери и почетните трошоци. За повеќе информации, посетете ја канцеларијата на Централниот регистар.

Адреса: Кузман Јосифовски Питу, Скопје 1330, Северна Македонија

Телефон: + 3892 3288-298

Веб: www.crm.com.mk

Пошта: e-registracija@crm.org.mk

Потребни податоци и документи за регистрација на друштво со ограничена одговорност

Друштво со ограничена одговорност во Македонија е најчестата деловна структура и за локалните и за странските инвеститори заради едноставна регистрација, даночни предности и брз почеток на активности. Еден или повеќе акционери, но не поголем од 50, можат да отворат ДОО во Македонија со минимален акционерски капитал од 5.000 ЕУР или околу 308.000 МКД. Статутот на Здружението и Меморандумот за асоцијација се наоѓаат во основата на основањето на ДОО во Северна Македонија. Овие документи мора да содржат информации за:

 • Име на компанијата
 • Главна активност / основна дејност
 • Седиште на компанијата во Северна Македонија
 • Име на банката во која компанијата ќе има сметка во банка
 • Име на сопствениците. За физичко лице: име, презиме, адреса на живеење, копија од пасош и лична карта. За правно лице: Тековна состојба на компанијата издадена од Трговски регистар во нивната родна земја (Закон за основање на компанија на сопственикот) не постар од 3 месеци
 • Овластен претставник – управител: Копија од пасош и лична карта
 • Почетен капитал (минимум 5.000 евра)
 • Информациите за обврските на сопственикот и како се распределуваат профитите, во согласност со акциите.

 Е-РЕГИСТРАЦИЈА

Системот за електронска регистрација нуди едноставен, брз и безбеден метод на регистрација на сите видови регистрации во Трговскиот регистар и Регистарот на други правни лица. Дополнително, доколку поднесете барање за основање на правно лице, системот нуди можност за регистрација на лицата во задолжителното социјално осигурување (пензиско и здравствено осигурување).

ПРИЈАВЕТЕ АПЛИКАЦИЈА ВО ТРИ ЧЕКОРИ:

 1. Набавете сертификат
 2. Подгответе документација
 3. Поднесете апликација

По регистрацијата во Централниот регистар, компанијата нема никакви пречки да започне со работа.Компаниите заинтересирани за специфични сектори треба да добијат специјални дозволи од соодветните институции.

Сметководство и ревизија

 1. Според Законот за трговски друштва, сите правни лица се должни да подготвуваат годишни сметки на крајот на секоја календарска година.

Годишните сметки треба да бидат подготвени во согласност со локалните правила за сметководство. Наведените компании, големите и средните субјекти исто така се должни да подготват и да достават финансиски извештаи подготвени во согласност со МСФИ. Законите за ревизија во Северна Македонија предвидуваат активности за ревизија да се вршат во согласност со меѓународните стандарди за ревизија.

Рокот за поднесување е до крајот на февруари следната година или до 15 март, доколку е поднесен во електронска форма. Секој субјект од средна и голема големина е должен да ги презентира своите годишни сметки до Централниот регистар во електронска форма. Законот ги пропишува условите и случаите во кои друштвата со ограничена одговорност и акционерските друштва се исто така должни да ги презентираат своите финансиски извештаи.

 1. Законот за ревизија ги дефинира условите под кои субјектот што ги извршува своите активности и има главна канцеларија во Република Северна Македонија е должен да доставува финансиски и сметководствени извештаи за законска ревизија: повеќе од 50 вработени и / или промет и вкупно средства кои надминуваат 2 милиони евра.

Законот за ревизија бара ревизијата да ја изврши друштво за ревизија регистрирано во Централниот регистар или овластен ревизор кој работи како трговец поединец во согласност со Законот за трговски друштва. Законот за ревизија исто така им овозможува на деловните субјекти да извршат доброволна ревизија.

Институтот за овластени ревизори издава лиценца за работа како компанија за ревизија или овластен ревизор, во согласност со Законот за ревизија.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print