Работни визи и дозволи

Аплицирај за виза

„Виза“ е дозвола за влез и краткорочен престој или транзит издадена на странец од надлежен орган на Република Северна Македонија.

За да поднесе барање за виза (се однесува на државјани за кои визата е неопходна за влез или барање за дозвола за престој во земјата), странец мора да поднесе барање за виза во дипломатската или конзуларната мисија на Република Северна Македонија во земјата потекло на странецот или во земјата во која странецот поседува дозвола за престој (со претпоставка дека во таа земја има дипломатско претставништво на Северна Македонија). Во случај да нема дипломатско или конзуларно претставништво во таа земја, барањето за виза се поднесува во дипломатското или конзуларното претставништво на земјата со која Република Северна Македонија има склучено договор за заедничко застапување.

За да дознаете која е дипломатско-конзуларната мисија на Северна Македонија одговорна за вашата земја на престој, разгледајте ја врската подолу каде што можете да најдете список на конзуларните канцеларии на Северна Македонија низ целиот свет и други детали во врска со нивните должности.

Списокот на држави чии државјани можат да влезат во Република Северна Македонија без виза може да се најде на веб-страницата на Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија.

Вид на визи:

 • Влезна виза
 • Деловна виза,
 • Виза за вработување

Визите се издаваат на странци со цел: влез во Република Северна Македонија и останување краткорочно за времетраењето одредено во визата, влегување во Република Северна Македонија и долгорочно престојување или транзит на територијата или меѓународната транзитна зона на аеродром во Република Северна Македонија.

Странецот е должен да ја обезбеди својата виза пред да влезе во Република Северна Македонија и може да остане во Република Северна Македонија само за целта за која е издадена визата.

Видови влезни визи:

 • Аеродромска транзитна виза (‘А’ виза),
 • Виза за краток престој и транзит (виза „Ц“)
 • Виза за долг престој (виза „Д“)

Виза за краток престој и транзит (‘C’ виза) за Република Северна Македонија

Потребен документ за виза за краток престој, до 90 дена (‘C’ виза), т.е. транзитна виза до 5 дена:

 • призната патна исправа со важност од најмалку 3 месеци по периодот на предвидениот престој во РНМ (индивидуални и колективни) документи за патничко осигурување (полиса издадена од правно лице за осигурување на земјата на престој)
 • гарантно писмо заверено на нотар, односно писмо за покана од македонско физичко / правно лице
 • доказ за поседување на доволно ресурси за време на престојот во РНМ (кредитна картичка / извод од банка)
 • фотографија (големина 3,5 × 4,5 см) во боја со бела позадина каде што јасно се гледа лицето на апликантот
 • доказ за платени такси за обработка на апликацијата за виза
 • уредно и читливо пополнето барање за виза

Виза за долг престој за Република Северна Македонија

За да добие виза за долг престој, апликантот треба да ги достави документите што одговараат на видот на визата по добивањето на одлука за доделување привремен престој од страна на Министерството за внатрешни работи.

Видови дозволи:

 • Дозвола за работа,
 • Дозвола за престој.

Дозвола за работа е документ врз основа на кој домашниот или странскиот работодавач склучува договор за вработување, или работи друга деловна активност со странец во согласност со Законот за вработување и работа на вработување на странци.

Привремен престој се дава на странец кој има намера да остане во Република Северна Македонија од следниве причини:

 • Работа
 • Студија
 • Учество во меѓународни програми за размена на студенти
 • Специјализација, стручна обука и практична обука
 • Волонтирање
 • Научно-истражувачки активности
 • Медицински третман
 • Сместување во домови за стари лица
 • Средба на семејството
 • Хуманитарни причини

Привремен престој се доделува и на:

 • Странец кој е близок член на семејство на државјанин на Република Северна Македонија;
 • Странец кој по потекло е од Република Северна Македонија;
 • Дете на странец роден во Република Северна Македонија или
 • Странски жител на земја-членка на ЕУ или ОЕЦД кој се стекнал со право да поседува стан, станбена зграда или куќа на територијата на Република Северна Македонија под условите утврдени во законот во износ од најмалку 40.000 евра.
 • Странец на кого му е одобрен привремен престој за одредена цел, може да престојува во Република Северна Македонија само за целта за која му е одобрен привремен престој.

За повеќе информации од одговорните тела за овие прашања, ве молиме разгледајте ги линковите подолу

Ministry of Foreign Affairs 

Ministry of Internal Affairs

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print