Корисни линкови

Владини институции

Влада на Република Северна Македонија 
www.vlada.mk

Министерство за економија 
http://www.economy.gov.mk/

Министерство за финансии
https://finance.gov.mk/

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
http://mzsv.gov.mk/

Министерство за транспорт и врски
http://mtc.gov.mk/

Министерство за надворешни работи
https://mfa.gov.mk/

Министерство за труд и социјална политика
http://www.mtsp.gov.mk/

Министерство за здравство
http://zdravstvo.gov.mk/

Министерство за информатичко општество и администрација
http://mioa.gov.mk/en

Министерство за животна средина и просторно планирање 
http://www.moepp.gov.mk/

Министерство за правда
http://www.pravda.gov.mk/

Министерство за локална самоуправа
http://mls.gov.mk/en

Други институции

Дирекција за технолошко – индустриски развојни зони
http://fez.gov.mk

Национален одбор за туризам
https://macedonia-timeless.com

Агенција за промоција и поддршка на туризмот
http://tourismmacedonia.gov.mk

Управа за јавни приходи
http://www.ujp.gov.mk

Народна банка на Република Северна Македонија 
http://nbrm.mk

Централен регистар на Република Северна Македонија 
http://www.crm.com.mk

Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија 
https://www.sec.gov.mk

Државен завод за статистика
http://www.stat.gov.mk

Агенција за вработување на Република Северна Македонија 
http://av.gov.mk

Македонска берза
https://www.mse.mk

Агенција за катастар на недвижности
http://www.katastar.gov.mk

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
http://www.iziis.edu.mk

Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Северна Македонија 
http://www.zels.org.mk

Македонска информативна агенција
https://mia.mk

Стопанска комора на Македонија 
http://www.mchamber.org.mk

Стопанска комора на северо – западна Македонија 
https://oemvp.org

Банки

Комерцијална банка АД Скопје
https://www.kb.com.mk

НЛБ Тутунска банка АД Скопје
https://nlb.mk

Стопанска банка АД Скопје
https://www.stb.com.mk

Алфа банка АД Скопје
https://www.alphabank.com.mk

Шпаркасе банка АД Скопје
https://sparkasse.mk

Халк банка АД Скопје
http://www.halkbank.com.mk

Прокредит банка АД Скопје
https://pcb.mk

Стопанска банка АД Битола
https://www.stbbt.mk

Уни банка АД Скопје
http://www.unibank.com.mk

Капитал банка АД Скопје
http://www.capitalbank.com.mk

Централна кооперативна банка АД Скопје
http://www.ccbank.mk

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје 

https://www.mbdp.com.mk

ТТК банка АД Скопје

http://www.ttk.com.mk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print