Агробизнис и преработка на храна

Клучни компоненти

  • Сектор со високи перформанси. Развојот на агробизнис индустријата е оценет со +10,2% во последните три години;
  • Одлично снабдување. Комбинираната медитеранска и континентална клима нуди одлично снабдување со квалитетни производи;
  • Примена на ЕУ стандарди. Воведување и на GLOBALGAP и на HACCP како национални стандарди;
  • Разновидни производи. Разновидност од најдобрите вкусови на производи за агро преработка;
  • Исклучителни услови за деловно работење. Поволно оданување, големи стимулации за земјоделството и посебни услови за вашата инвестиција и
  • Одличен пристап до регионалните пазари.

Општ преглед

Агробизнис индустријата во земјата е една од најбрзо растечките индустрии со над 10% пораст во последните години. Клучна активност за развој на оваа индустриска гранка е додавањето вредност на одличните квалитетни земјоделски производи во согласност со барањата на главните европски пазари. Владата го смета земјоделството како целна област за идни инвестиции, раст и развој, вклучително и зголемени странски директни инвестиции. Клучните приоритетни области на Владата за соработка се подобри услови за живот и работа во руралните области, пристап до знаење и инвестиции во човечки капитал во земјоделскиот сектор.

Придобивки од животната средина

Конкурентските предности на секторот вклучуваат единствена комбинација на континентална и субмедитеранска клима, еколошки производствени практики, звучни технологии за преработка на храна, квалификувана работна сила достапна низ руралните области, добар пристап до регионалните пазари и репутација за квалитетни прехранбени производи. Големите природни предуслови и постоечката традиција збогатена со новоразвиени вештини создаваат различни можности во земјоделството, од високи планински пасишта со висина над 2000 метри, до богатите долини на вода со медитеранска клима.

Расположлива работна сила

Агробизнисот и секторот за преработка на храна се едни од најважните економски сектори во земјата. Речиси 435.500 луѓе, од население од 2,1 милиони жители, остваруваат цели или дел од своите приходи од земјоделски активности. Во декември 2020 година, просечната бруто месечна плата во овој сектор изнесуваше 524 евра. Земјоделскиот сектор е поддржан од добро развиен образовен систем кој се состои од 7 факултети специјализирани во областа на земјоделството. Дополнително, постојат средни училишта со гранки во земјоделството и шумарството во 10 градови низ земјата.

Водечки – подсектори

Производство на свежо овошје и зеленчук

Производството на свежо овошје и зеленчук сочинува 45,8% од земјоделското производство во земјата и е извозно ориентирано. Скоро 80% од производството се извезува како свежо, сочувано или преработено.

Конзервирано овошје и зеленчук

Индустријата за преработка на храна во земјата се состои од 50 компании со капацитет за преработка од приближно 180.000 тони овошје и зеленчук годишно. Индустријата е ориентирана кон извоз, со над 80% од производството кое оди на ЕУ и на соседните пазари како свежо за понатамошна обработка.

Инвестиции во откупно – дистрибутивни центри

Со цел да се интензивираат инвестициските активности за подобрување на физичката инфраструктура во маркетингот на агро-прехранбени производи, Владата обезбедува атрактивни локации во оние рурални области во земјата од особено значење за производство на свежо овошје и зеленчук што им се нудат на заинтересираните странски инвеститори да градат центри за откуп и дистрибуција.

Добиток

Најважниот извозно ориентиран производ во групата производи за добиток е јагнешко месо. Јагнешкото месо главно се извезува во земјите на ЕУ, со приходи од над 10 милиони евра. Во последната деценија е стимулиран развојот на фарми за производство на пилешко месо со свежи бројлери. Земјата останува еден од важните производители во регионот со речиси неограничени можности за извоз во соседните земји.

Индустрија за преработка на месо

Поради големата потрошувачка на месо во регионот, постојат големи можности за инвестиции во индустријата за преработка на месо, особено од јагнешко месо и неговата продажба на пазарите во ЕУ.

Индустриски култури и тутун со ориентален квалитет

Областите за индустриски култури се состојат од 88% тутун, 11,1% сончоглед и 1% афион. Тутунот е најважната индустриска култура, а домашните сорти имаат специфичен ориентален квалитет.

Винска индустрија

Производството на висококвалитетно вино се обезбедува со контролирање на видовите грозје, насади со винова лоза, берба и софистицирани технологии на преработка. Овие методи ги прават македонските вина многу конкурентни на меѓународните пазари. Виното е еден од најважните извозни производи, како во регионот, така и во земјите на ЕУ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print