Извештаи за пазарот

Извештаи

Северна Македонија е потписник на три мултилатерални договори за слободна трговија:

  • ССА (Спогодба за стабилизација и асоцијација) со земјите-членки на ЕУ,
  • ЕФТА (Швајцарија, Норвешка, Исланд и Лихтенштајн) и
  • ЦЕФТА (Северна Македонија, Албанија, Молдавија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово).

Покрај мултилатералниот, Северна Македонија има потпишано и два билатерални договори за слободна трговија со следните земји: 

  • Билатералниот договор за слободна трговија со Турција и
  • Билатерален договор за слободна трговија со Украина

Овие договори и даваат на Северна Македонија бесцарински пристап до повеќе од 680 милиони потрошувачи. Северна Македонија, исто така, е членка на Светската трговска организација (СТО) од 2003 година.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print