Даночен режим

Даночни стапки

Република Северна Македонија има еден од најатрактивните даночни пакети во Европа, кои го поедноставуваат даночниот систем и стимулираат успешни компании за понатамошно подобрување на работењето и зголемување на профитабилноста.

ВИДОВИ ДАНОЦИ ДАНОЧНИ СТАПКИ  ОПИС
ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД 10 % 
ДАНОК НА ДОХОД 10%  
Данок на додадена вредност 18% општа даночна стапка
5% повластена даноќна стапка од
Повластена даночна стапка од 5% при продажба и увоз.
За повеќе информации посетете го следниот линк: http://www.ujp.gov.mk
ДАНОК НА ИМОТ 0.1% – 0.2%  
Данок на наследство и данок на подарок 2 – 3% or 4 – 5% 2-3% за даночниот обврзник во 2-ри ред на сукцесија и
4-5% за даночниот обврзник во 3-ти ред на сукцесија или не се поврзани со оставителот
ДАНОК ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТИ 2 – 4% Висината на стапките се утврдува со одлука на општината и Советот на градот Скопје.
ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ помеѓу 5% – 20%
ИНДУСТРИСКО ПРОИЗВОДСТВО  3% Опремата неопходна за спроведување на активностите на компанијата, неискористената опрема и резервните делови (освен автомобилите и канцеларискиот мебел) може да се увезуваат без давачки. За компаниите во технолошките индустриски развојни зони, ова вклучува и користена опрема.
ОПШТА СТАПКА 5%

*ДАНОЧНИ СТАПКИ – договори за одбегнување на двојно одданочување.

Доколку странското правно лице (примател на приход) е жител на земјата со која Република Северна Македонија има склучено Договор за избегнување на двојно оданочување во врска со даноците на доход и капиталот, тогаш даночната стапка за тој приход што се дефинира во Законот не треба да ја надминува даночната стапка што се применува за приходите утврдени во Договорот.

Список на земји што имаат потпишано Договор за избегнување на двојно одданочување:  http://www.ujp.gov.mk/en/plakjanje/category/137

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print