Барања за визи и постапка

Процедура

Барања за виза

На државјаните на земјите-членки на ЕУ и на потписниците на Шенгенскиот договор НЕ им треба виза за влез во Република Северна Македонија (и имаат право да влезат во Република Северна Македонија со важечка национална лична карта)

Државјаните на трети земји со привремен престој во земја-членка на ЕУ или земја потписничка на Шенгенскиот договор можат да останат не подолго од 15 (петнаесет) дена по секој влез на територијата на Република Северна Македонија се додека вкупниот долг престој не надминува 90 дена во кој било период од 180 дена.

Државјаните на трети земји со постојан престој во земја-членка на ЕУ или земја потписничка на Шенгенскиот договор можат да останат не подолго од 15 (петнаесет) дена по секој влез на територијата на Република Северна Македонија, се додека вкупниот долг престој не надминува 90 дена во кој било период од 180 дена.

Државјаните на трети земји со повеќекратен влез Шенген виза (тип Ц) со важност од најмалку 5 (пет) дена над предвидениот престој во Република Северна Македонија можат да останат не подолго од 15 (петнаесет) дена по секој влез на територијата на Република Северна Македонија сè додека вкупната должина на престојот не надминува 90 дена во кој било период од 180 дена.

Апликација

Странецот доставува барање за виза до надлежното (резидентно или нерезидентно) дипломатско-конзуларно претставништво на Република Северна Македонија не подолго од шест месеци и најмалку 15 дена пред почетокот на предвиденото патување. Апликацијата за виза се поднесува лично. По исклучок, барањето за виза може да биде поднесено од друго физичко или правно лице овластено да дејствува како полномошник на апликантот кога странецот е инвалид или кога странецот е добро позната личност и нема сомневање за неговата / нејзината чесни намери. Пријавата за малолетно лице ја поднесува родител или старател.

Документација

Апликантот ја приложува следната документација со апликацијата за виза:

Важечки патен документ (периодот на важење на патната исправа треба да го надмине оној на визата за најмалку три месеци), патната исправа мора да биде издадена во последните 10 години и мора да содржи најмалку две празни страници за визни цели и една големина на фотографија 35 × 45 mm

Доказ за важечко патничко здравствено осигурување

Доказ за платени такси

Документи што докажуваат: целта на посетата на РСМ, обезбедено сместување, средства за живот за покривање на престојот во РСМ и репатријација или патување во трета земја, превозни средства и намера да се вратат во земјата на потекло или намера да патуваат во трета земја

Гарантно писмо

Гарантни писма издаваат државјани на Република Северна Македонија или странци со одобрен престој во Република Северна Македонија.

Патничко медицинско осигурување

Апликантот мора да обезбеди доказ за патничко здравствено осигурување за целото времетраење на неговиот престој во РСМ.

За повеќе информации, посетете ја веб-страницата на Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија.

Ministry of Foreign Affairs 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print