Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ
ул. „Никола Вапцаров” бр.7 
1000 Скопје
Република Македонија

Или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Службени лица за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:

Емилија Трајковска

Контакт тел.: + 389 2 3169 110

Факс: + 389 2 3122-098

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Документи што го регулираат правото на пристап до информации од јавен карактер

  • Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер
  • Закон за изменување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер
  • Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер
  • Барање за пристап до информации од јавен карактер
  • Потврда за прием на барање
  • Образец на жалба
  • Потврда за прием на жалба
  • Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци

Исте можете да ги најдете на http://www.komspi.mk/

Листа на информации од јавен карактер

1. Прописи кои се однесуваат на надлежноста на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

2. Повици во постапката за јавни набавки и тендерска документација

3. Буџет на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

Информациите од јавен карактер со кои располага Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ може да се добијат по доставување барање за пристап до информации од јавен карактер на горенаведената адреса.