Информации од јавен карактер

Инфо детали

Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер на следниот маил

publicinformation@investnorthmacedonia.gov.mk

  1. Емилија Трајковска
  2. Елена Костадиновска Клисаровска

ул. Никола Вапцаров бр.7, Скопје
+389 23 100 111