Информации од јавен карактер

Инфо детали

Барањата може да се достават до службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер на следниот маил

publicinformation@invest.gov.mk

1. Маја Мишковска

email: maja.mishkovska@invest.gov.mk

тел: + 389 2 3169 112

2. Фатиме Кока 

email: fatime.koka@invest.gov.mk 

тел: + 389 2 3169 156

ул. Никола Вапцаров бр.7, 1000 Скопје

Листа - слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија” бр.13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016 и 64/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 98/2019), Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Северна Македонија ја објавува следната листа на информации од јавен карактер:

  1. Правилник за внатрешна – организација на АСИПИРСМ
  2. Органограм-јануари 2022.pdf
  3. Правилник за систематизација на работни места

 4. Закон за основање на АСИПИРСМ

5. Процедура за укажувачи на АСИПИРСМ

6. Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер 2019

7. Годишен извештај за пристап до информации од јавен карактер 2020

8. Наредба за користење на годишен одмор

9.Kонтакт листа jануари 2022

Слободен пристап до информации

Обрасци
Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер
Правилник за заштитетно внатрешно пријавување:

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитетно пријавување во инсититуциите во јавниот сектор за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во АСИПИРСМ:

Сузана Василевска 

email: suzana.vasilevska@invest.gov.mk 

+389 23 169 116