Финансиска поддршка

Општи клучни точки

Со Законот за финансиска поддршка на инвестиции, Владата на Република Северна Македонија го поттикнува економскиот раст преку поддршка за продуктивни почетни инвестиции заради зголемување на конкурентноста и вработеноста. Многу македонски компании склучија договори за доделување на финансиска поддршка и со тоа ги реализираа своите инвестициски проекти преку кои се зголемува економскиот капацитет на државата.

Деловни субјекти кои можат да бидат корисници на финансиска поддршка се компании кои:

 • Започнале со продуктивна почетна инвестиција;
 • Имаат зголемување на вкупните приходи од работењето;
 • Просечниот број на вработените не им е намален за повеќе од 5%;
 • Нови регистрирани компании;
 • Прозиводители на текстил и преработки од кожа и
 • Компании за производство на воена опрема

Финансиската поддршка може да биде доделена за:

 • Нови Вработувања;
 • Соработка со локални добавувачи;
 • Технолошки развој и истражување;
 • Проекти од значаен економски интерес;
 • Капитални инвестиции и приходи;
 • Откуп на средства од претприатија во стечај или ликвидација и
 • Зголемување на конкурентноста на пазарот.

За продуктивни почетни инвестиции од страна на деловни субјекти кои се основани од државјани на Република Северна Македонија, а имаат живеалиште или привремен престој надвор од Републиката износот на финансиската поддршка се зголемува за 15% за оправдани инвестициски трошоци, до 1.000.000 евра годишно.

Закон за финансиска поддршка на инвестиции 2021 (консолидиран текст)

Download Here

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print