Финансиска поддршка

Општи клучни точки

Со Законот за финансиска поддршка на инвестиции, Владата на Република Северна Македонија го поттикнува економскиот раст преку поддршка на инвестициите заради зголемување на конкурентноста и вработеноста. Многу македонски компании склучија договори за доделување на финансиска поддршка и со тоа ги реализираа своите инвестициски проекти преку кои се зголемува економскиот капацитет на државата.

Деловни субјекти кои можат да бидат корисници на финансиска поддршка се компании кои:

 • Започнале со продуктивна почетна инвестиција;
 • Имаат зголемување на вкупните приходи од работењето и
 • Просечниот број на вработените не им е намален за повеќе од 5%.

Финансиската поддршка може да биде доделена за:

 • Нови Вработувања;
 • Соработка со добавувачи од Република Северна Македонија;
 • Технолошки развој и истражување;
 • Проекти од значаен економски интерес;
 • Капитални инвестиции и приходи;
 • Откуп на средства од претприатија во стечај или ликвидација;
 • Зголемување на конкурентноста на пазарот и
 • Освојување на нови пазари.

За почетни инвестиции од страна на деловни субјекти кои се основани од државјани на Република Северна Македонија, а имаат живеалиште или привремен престој надвор од Републиката, согласно член 33 од Законот, износот на финансиската поддршка се зголемува за 10% од инвестицијата која ја имаат реализирано.

Закон за финансиска поддршка на инвестиции (консолидиран текст)

Download Here

Закон за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Македонија бр.83 од 2018)

Download Here

Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Северна Македонија бр.98 од 2019)

Download Here

Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Северна Македонија бр.124 од 2019)

Download Here

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print