Документи

2021

 1. Извештај за јавни набавки за 2020
 2. Програма за работа 2021
 3. Годишен план за јавни набавки за 2021
 4. Контакт листа на вработени - април 2021
 5. Закон за основање на АСИПИРМ
 6. Закон за дополнување на закон за основање на АСИПИРМ
 7. Закон за изменување на закон за основање на АСИПИРМ
 8. Закон за изменување на законот на основање на АСИПИРМ
 9. Нацрт извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи - 2017 година (785)
 10. Нацрт извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи - 2017 година (637)
 11. Закон за финансиска поддршка на инвестиции (консолидиран текст)
 12. Закон за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Македонија бр.83 од 2018)
 13. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Северна Македонија бр.98 од 2019)
 14. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансиска поддршка на инвестиции (Службен весник на Р.Северна Македонија бр.124 од 2019)
 15. Завршна сметка - 2020 година
 16. Процедура за укажувачи на АСИПИРСМ
 17. Годишен план за спречување на корупцијата за 2021
 18. Интерна процедура за спроведување за спроведување на јавни набавки
 19. Извештај - Јавни Набавки

2019

 1. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација 02 октомври 2019
 2. Решение за именување на член на управен одбор Фикрет Ибраими
 3. Решение за именување на членови на управен одбор
 4. Решение за именување на членови на управен одбор
 5. Решение за именување на член на уравен одбор Перса Наумовска
 6. Решение за именување на член на управен одбор Мирјана Донева
 7. Решение за именување на член на управен одбор Љуљета Цељији Алека
 8. Решение за именување на в.д. заменик директор Сами Рушиди
 9. Годишен план за јавни набавки

2018

 1. Завршна сметка 785 за 2018
 2. Завршна сметка 637 за 2018
 3. Структура на приходи по дејност
 4. Приходи и расходи